مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (73-95)

عنوان : ( نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و مقایسه آن در زبان فارسی )

نویسندگان: حسین غلامی , حسن ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده ویژگی‌های معنایی و دستوری عبارات خاصی از زبان، که معمولاً تحت عناوین مختلفی مانند \"تمثیل\" ، \"امثال و حکم\"، \"اصطلاحات\"، ضرب المثل ها\"، \" تعبیرات\" ، \"کنایات\" و سایرعبارات مشابه به صورت پراکنده و از دیدگاه‌های مختلف ادبی، مردم شناسی، فرهنگ شناسی، مثل شناسی، فولکلور شناسی و غیره، مورد تحقیق پژوهشگران قرارگرفته است، از منظر زبان‌شناسی ودر قالب شاخه‌ای از این علم که در زبان‌شناسی روسی وتا حدودی غربی عنوان \"فرازیولوژی\" را به خود گرفته است موردارزیابی قرارگیرد. در ادامه \"عبارت شناسی\" به عنوان معادلی برای \"فرازیولوژی\" در زبان فارسی پیشنهاد شده و دلایل ارائه این پیشنهاد به تفکیک ذکر گردیده است. همچنین، آنچه را که در سرفصل‌های آموزشی رشته زبان روسی دردانشگاه‌های ایران با عنوان درس \"اصطلاحات و تعبیرات\" ارائه می شود مورد نقد قرار داده و پیشنهاد شده است عنوان درس از \" اصطلاحات وتعبیرات\" به \"عبارت شناسی\" تغییر باید. درنهایت هدف اصلی این مقاله فتح بابی است برای پاسخ صاحبنظران به این سوال اساسی که درزبان فارسی معادل دقیق phraseologie (فرانسوی)، фразеология (روسی) و Phraseologie (آلمانی) چیست؟.

کلمات کلیدی

, فرازیولوژی, عبارت, اصطلاحات و تعبیرات, کنایه, ضرب المثل, امثال و حکم, تمثیل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032250,
author = {حسین غلامی and ایزانلو, حسن},
title = {نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و مقایسه آن در زبان فارسی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {44},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5202},
pages = {73--95},
numpages = {22},
keywords = {فرازیولوژی، عبارت، اصطلاحات و تعبیرات، کنایه، ضرب المثل، امثال و حکم، تمثیل.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و مقایسه آن در زبان فارسی
%A حسین غلامی
%A ایزانلو, حسن
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2011

[Download]