پژوهشهای زراعی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2012-11) , صفحات (577-582)

عنوان : ( تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور )

نویسندگان: علیرضا فریدحسینی , علیرضا آستارائی , سیدحسین ثنائی نژاد , پریسا میرحسینی موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین ویژگی های ساختاری پوشش گیاهی نظیر شاخص سطح برگ یک قدم مهم در تعیین مقدار آب مصرفی در گیاهان مختلف است. هدف از این مطالعه بررسی توانائی داده های تصاویر ماهواره ای LISS-III IRS به منظور بازیابی شاخص سطح برگ است. جهت به دست آوزدن شاخص سطح برگ و همچنین ارائه یک مدل بر اساس بازتابش و شاخص های پوشش گیاهی اطلاعات مورد نیاز از شهرستان نیشابور واقع در استان خراسان رضوی جمع آوری گردید. در این مطالعه تصحیحات اتمسفری جهت محاسبه شاخص NDVI انجام شد. 50 داده مربوط به شاخص سطح برگ از درختان سیب، آلو و گیلاس با استفاده از دستگاه Sun scan system-SS1 برداشت شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تعیین موقعیت نمونه ها بر روی تصویر ماهواره ای درجات روشنائی پیکسل های مربوط به شاخص NDVI استخراج گردیدند و رابطه ی میان این درجات روشنائی و شاخص سطح برگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بهترین مدل ارائه شده با استفاده از آنالیزهای آماری و رگرسیون خطی به صورت LAI= 19.305+NDVI+5.514 است. نتایج ضریب همبستگی برابر با 0.534 با مقدار خطای باقیمانده 0.67 را ارائه داد. به طور کلی می توان گفت استفاده از داده های NDVI که بر اساس این تصاویر سنجش از دور به دست می آید به منظور تخمین شاخص سطح برگ تنها عامل موثر در تخمین این شاخص نمی باشد. بلکه دانش قبلی و داشتن اطلاعاتی نظیر ساختار گیاهی و اثرات زمینه خاک نیز بسیار مهم هستند. بنا براین برخی از ویژگی های منطثه مورد مطالعه بایستی مورد توجه قرار گیرد.. قبل از آن تصاویر ماهواره ای چند باندی به منظور بررسی متغیرهای گیاهی مورد استفاده قرار می گیرند.

کلمات کلیدی

, سنجش از دور, شاخص تعدیل شده شاخص سطح برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032255,
author = {فریدحسینی, علیرضا and آستارائی, علیرضا and ثنائی نژاد, سیدحسین and میرحسینی موسوی, پریسا},
title = {تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2012},
volume = {10},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-1472},
pages = {577--582},
numpages = {5},
keywords = {سنجش از دور، شاخص تعدیل شده شاخص سطح برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین شاخص سطح برگ با استفاده از داده های ماهواره ای IRSدر منطقه نیشابور
%A فریدحسینی, علیرضا
%A آستارائی, علیرضا
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A میرحسینی موسوی, پریسا
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2012

[Download]