علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (10), شماره (4), سال (2012-9) , صفحات (1011-1032)

عنوان : ( القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی )

نویسندگان: راضیه رستمی , پروانه ابریشم چی , مهرداد لاهوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همه ساله بیماری ها و به خصوص ویروس های گیاهی باعث از بین رفتن بخش عمده ای از محصولات کشاورزی می گردند. کشت مریستم یکی از مهم ترین روش های تولید گیاهان عاری از ویروس است. هدف از این پژوهش ارائه روشی موثر برای القای کالوس و باززایی گیاه از کشت بافت مریستم سیب زمینی بوده است. ایجاد کالوس در مریستم جانبی سیب زمینی در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای 2,4-D با غلظت های 0، 5/.، 1، 5/1، 2 و 5/2 میلی گرم در میلی لیتر و کینتین با غلظت های 0، 5/0، 1، 5/1 میلی گرم در لیتر، القا شد. تولید بهینه کالوس در غلظت 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D و 2,4-D و 5/1 میلی گرم در لیتر کینتین مشاهده گردید. گیاهچه ها بعد از گذشت 9 هفته از کشت باززایی شدند. بهترین محیط برای ایجاد ساقه و رشد آن، محیط MS دارای 1 میلی گرم در لیتر 2,4-D و 5/1 میلی گرم در لیتر کینتین بود. بیشترین میزان برگ و ریسه و نیز رشد ریشه ها در محیط کشت MS دارای 1 میلی گرم در لیتر 2,4-D و 1 میلی گرم در لیتر کینتین، تولید گردید.

کلمات کلیدی

, سیب زمینی, باززایی, کشت مریستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032261,
author = {رستمی, راضیه and ابریشم چی, پروانه and لاهوتی, مهرداد},
title = {القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2012},
volume = {10},
number = {4},
month = {September},
issn = {1686-8222},
pages = {1011--1032},
numpages = {21},
keywords = {سیب زمینی، باززایی، کشت مریستم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T القای کالوس و باززایی گیاه از کشت مریستم سیب زمینی
%A رستمی, راضیه
%A ابریشم چی, پروانه
%A لاهوتی, مهرداد
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2012

[Download]