بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (273-281)

عنوان : ( بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.) )

نویسندگان: حمیدرضا خزاعی , احمد نظامی , احسان عیشی رضائی , امیرحسین سعیدنژاد , فرزین پورامیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد هیومیکی بعنوان بخش فعال مواد آلی موجود در خاک باعث بهبود جوانهزنی، استقرار دانه رست و رشد گیاه م یشوند . به منظور بررس ی تأ ثیر Triticosecale ) پیش تیمار اسید هیومیک و اسید فلوویک در غلظت های مختلف بر خصوصیات مربوط به جوانه زنی و رشد دانه رست دو رقم تریتیکاله 4) در ×2× مطالعه ای در آزمایشگاه گیاهان ویژه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 به صورت فاکتوریل ( 2 ،(hexaploide Lart. 50 و 250 میلیلیتر ، قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور های مورد مطالعه شامل غلظت کاربرد پیش تیمار در چهار سطح (صفر، 10 بودند. بذور در تمام تیمارها به صد درصد (ET 89- و 15 ET 79- بر لیتر)، دو نوع پیش تیمار (اسید هیومیک و اسید فلوویک) و دو رقم ترتیکاله ( 17 جوانهزنی رسیدند. بر اساس نتایج حاصله بیشترین سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه اولیه، وزن خشک ساقه چه و ریشه اولیه و وزن خشک بدست آمد . بطور کلی ، پیش ET 89- دانه رست در تیمار های با غلظت متوسط پیش تیمار ( 50 میلیلیتر بر لیتر)، پیش تیمار اسید فلوویک و رقم 15 تیمار با اسید هیومیک نیز باعث بهبود معنی دار در خصوصیات جوانه زنی و دانه رست های ارقام مختلف تریتیکاله نسبت به شاهد شد.

کلمات کلیدی

, اسید فلوویک, اسید هیومیک, بهبود خاک, سرعت جوانهزنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032276,
author = {خزاعی, حمیدرضا and نظامی, احمد and عیشی رضائی, احسان and سعیدنژاد, امیرحسین and پورامیر, فرزین},
title = {بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {273--281},
numpages = {8},
keywords = {اسید فلوویک، اسید هیومیک، بهبود خاک، سرعت جوانهزنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر غلظت و نوع ماده هیومیکی بعنوان پیشتیمار بر جوانه زنی و خصوصیات دانه رستهای دو رقم تریتیکاله (Triticosecale hexaploide Lart.)
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نظامی, احمد
%A عیشی رضائی, احسان
%A سعیدنژاد, امیرحسین
%A پورامیر, فرزین
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]