پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (97-108)

عنوان : ( برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) )

نویسندگان: علی گنجعلی , مهدی پارسا , سیدرضا امیری ده احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی و سبزشدن و همچنین تعیین زمان حرارتی مورد نیاز برای هر مرحله، در مدیریت زراعی و مد لسازی رشد و نمو گیاهان، ضروری است. دو آزمایش متفاوت با هدف برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدن ژنوتیپ های نخود انجام شد. در آزمایش اول (جوانه زنی) پاسخ جوانه زنی در رژیم های MCC و 463 MCC13 ،MCC180 ،MCC873 ،MCC951 ،MCC شِش ژنوتیپ نخود شامل 361 30 و 35 درجه سانتی گراد در محیط کنترل شده به صورت آزمایش ،25 ،20 ،15 ،10 ،5 ، مختلف دمایی شامل 3 اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. درصد بذرهای جوانه زده به صورت روزانه ثبت و سرعت جوان هزنی و روز تا 50 درصد جوانه زنی تعیین شد. درجه حرارت های کاردینال جوان هزنی با درجه حرارت) برآورد شد. برای برآورد سرعت جوانه زنی از تابع ) T و R استفاده از رگرسیون غیرخطی بین مقادیر 50درجه حرارت مدل دندان مانند استفاده شد. در آزمایش دوم (سبزشدن)، صفات مربوط به سبزشدن ژنوتیپ های مورد مطالعه در آزمایش اول، در نُه تاریخ کاشت به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در محیط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مربوط به سبزشدن، مشابه آزمایش اول برآورد و تعیین شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که درج هحرارت پایه برای جوان هزنی و سبزشدن، هر دو یک صفت پایدار هستند و تفاوت های معنی داری 4 و برای سبزشدن / میان ژنوتی پها از این حیث مشاهده نشد. میانگین دمای پایه (متوسط ژنوتیپ ها) برای جوانه زنی 226 و برای / 20 و 5 / 6/1 درجه سانتی گراد و درج هحرارت مناسب تحتانی و فوقانی ب هترتیب برای جوانه زنی معادل 426 درجه سانت یگراد برآورد شد. تنوع ژنوتیپی قاب لتوجهی از نظر روزهای فیزیولوژیک و زمان / 24 و 8 / سبزشدن، 0 حرارتی مورد نیاز برای جوان هزنی و سبزشدن میان ژنوتی پها مشاهده نشد. همبستگی مثبت و بسیار معنی دارِ میان روز تاجوانه زنی مشاهده شده و برآوردشده با استفاده از مدل دندا نمانند و همی نطور برای روز تا سبزشدن، نشان دهندة کارآیی بالای مدل دندان مانند برای پیشگویی صفات مربوط به جوانه زنی و سبزشدن نخود است.

کلمات کلیدی

, درجه حرارت های کاردینال, زمان حرارتی, سرعت جوانه زنی و سبزشدن, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032280,
author = {گنجعلی, علی and پارسا, مهدی and امیری ده احمدی, سیدرضا},
title = {برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-725X},
pages = {97--108},
numpages = {11},
keywords = {درجه حرارت های کاردینال، زمان حرارتی، سرعت جوانه زنی و سبزشدن، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد درجه حرارت های کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه زنی و سبزشدنژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L)
%A گنجعلی, علی
%A پارسا, مهدی
%A امیری ده احمدی, سیدرضا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2011

[Download]