پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (121-132)

عنوان : ( تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کود آلی ورمی کمپوست، به دلیل ساختار متخلخل، ظرفیت نگ هداری آب بالا، دارا بودن موادی شبیه به هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی و همچنین وجود مقادیر بالای عناصر غذایی ماکرو و میکرو، می تواند تأثیر تنش های مختلف را بر گیاهان کاهش دهد. این مطالعه به منظور بررسی برهم کُنش سطوح مختلف عصارة آبی ورمی کمپوست و تنش شوری انجام (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney) بر خصوصیات مورفولوژیک نشای لوبیاقرمز رقم درخشان 10 و 100 درصد) و پنج سطح شوری ،7/5 ،5 ،2/5 ،2 ،1/5 ،1 ،0/ شد. ده سطح مختلف از عصارة ورمی کمپوست (صفر، 5 به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در سه تکرار (NaCl 90 و 120 میلی مول ،60 ،30 ،0) بررسی شد. نمونه برداری از نشاها پس از یک هفته انجام شد. نتایج نشان داد که در محیط بدون تنش، عصارة 7 و 10 درصد، طول و وزن خشک هیپوکوتیل و همچنین وزن خشک ریشه را /5 ،2 ، ورمی کمپوست در غلظت های 1 اما تأثیر معنی داری بر قطر، سطح و مجموع طول ریشه ها نداشت. غلظت های ،(p≤ به صورت معنی داری افزایش داد ( 0.05 ،NaCl 7درصد در شوری 90 میلی مول / و عصارة 5 NaCl 2 و 10 درصد عصارة ورمی کمپوست در شوری 30 میلی مول طول هیپوکوتیل را نسبت به شاهد (بدون ورمی کمپوست) به صورت معنی داری افزایش داد. در این آزمایش، غلظت های کاهش وزن خشک ریشه را ب هطور ،NaCl 2 و 5درصد عصارة ورمی کمپوست به ترتیب در شوری 30 و 120 میلی مول معنی داری بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, رشد, لوبیا, ورمی کمپوست, (Phaseolus vulgaris L.)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032281,
author = {بیک خورمیزی, عبدالله and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and پارسا, مهدی},
title = {تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-725X},
pages = {121--132},
numpages = {11},
keywords = {تنش شوری، رشد، لوبیا; ورمی کمپوست،(Phaseolus vulgaris L.)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر عصاره ورمی کمپوست بر رشد اولیه نشاء لوبیاقرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney)در شرایط تنش شوری
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A پارسا, مهدی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2011

[Download]