همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2012 , 2012-08-26

عنوان : ( اثرات عصاره آبی-الکلی گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در موش های صحرایی نر )

نویسندگان: محبوبه منصوری مطلق , جواد آرشامی , مجید عزیزی ارانی , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات عصاره های آبی و هیدروالکلی دانه گشنیز بر پارامترهای هماتولوژی در رت های نر ویستار، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار (n=8) انجام شد. تیمارها شامل: 0، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی و 0، 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی، که به مدت 14 روز به 40 سر موش در سن 8 هفتگی با وزن 15±150 گرم به طور داخل صفاقی تزریق شدند. در روز 15 پس از بی هوشی، خونگیری از قلب آنها انجام شد. بخشی از خون به منظور شمارش کلی سلول های خون و نیز گلبول های سفید در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد ریخته شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS آنالیز و میانگین ها توسط تست دانکن در سطح 0.05P< مقایسه شدند. مقایسه نتایج دو روش عصاره گیری آبی و هیدروالکلی دانه گشنیز نشان داد که بازدهی ماده خشک عصاره آبی بیشتر از هیدروالکلی است (%8.33 در مقابل %4.5). عصاره آبی دانه گشنیز یک روند افزایش وزن را در مقایسه با عصاره هیدروالکلی در رت ها نشان داد. عصاره آبی اثری بر شاخص های خون نشان نداد؛ در حالی که عصاره هیدروالکلی سبب افزایش معنی دار میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت توسط تیمارهای 200 و 400 میلیگرم گردید. البته، کاهش معنی دار تعداد گلبول های سفید توسط هر دو عصاره آبی و هیدرو الکلی در هر دو سطح مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, عصاره گشنیز, فراسنجه های بیوشیمیایی, ایمنی, موش صحرایی نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032287,
author = {منصوری مطلق, محبوبه and آرشامی, جواد and عزیزی ارانی, مجید and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {اثرات عصاره آبی-الکلی گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در موش های صحرایی نر},
booktitle = {همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2012},
year = {2012},
location = {بجنورد, ايران},
keywords = {عصاره گشنیز، فراسنجه های بیوشیمیایی، ایمنی، موش صحرایی نر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات عصاره آبی-الکلی گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در موش های صحرایی نر
%A منصوری مطلق, محبوبه
%A آرشامی, جواد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2012
%D 2012

[Download]