پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (380-388)

عنوان : ( ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودومونا سهای فلورسنت و قابلیت آنهادر کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچGaeumannomyces graminis var. tritici )

نویسندگان: فایزه باقری , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , روح الله صابری ریسه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنوع فازی و قابلیت تولید بیوفیلم از جمله مشخصات مهم سودوموناس های فلورسنت است که نقش مهمی در قابلیت بیوکنترلی آنها به عهده دارد .این دو پدیده قابلیت سازش و قدرت توسعه بیشتر سودوموناس ها را روی ریشه در طول رشد گیاه افزایش می دهند . به طور کلی با تشکیل بیوفیلم سلول ها از نظر فنوتیپی تغییر می کنند که می تواند نقش تعیین کننده ای در کنترل بیماری های مختلف داشته باشد . در این تحقیق در هفت جدایه باکتریایی سودوموناس فلورسنتPseudomonas fluorescens F و 113 UmCHN5 ،Um115 ،Um70 ،Um138 ،Um11 ،Um 141 کلونی هایی با مورفولوژی متفاوت که نشان دهنده بروز پدیده تنوع فازی بودند مشاهده گردید . نتایج بررسی الگوی توزیع کلونی ها در شرایط سترون وهمچنین در حضور قارچ بیمارگرGaeumannomyces graminis var. tritici نیز نشان داد که این باکتری ها قادرند خود را با شرایط متفاوترشدی ریشه سازگار نموده و قسمت های مختلف ریشه را کلونیزه نمایند و اثرات بیماریزایی مربوط به قارچ را تا حد زیادی کاهش دهند . سنجشتوانایی تشکیل بیوفیلم در این هفت جدایه باکتریایی از توانایی بالای آنها در زمینه تشکیل بیوفیلم ح کایت داشت . حال آنکه بررسی میزان تولیدسیدروفور و سیانید هیدروژن (HCN)در این هفت جدایه نشان داد که میان تولید این متابولیت های ضد قارچی و کاهش بیماری رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی

, سودوموناس های فلورسنت, بیوفیلم, کلونیزاسیون ریشه, تنوع فازی, قارچGaeumannomyces graminis var. tritici
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032291,
author = {باقری, فایزه and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ and روح الله صابری ریسه},
title = {ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودومونا سهای فلورسنت و قابلیت آنهادر کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچGaeumannomyces graminis var. tritici},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {February},
issn = {2980-8170},
pages = {380--388},
numpages = {8},
keywords = {سودوموناس های فلورسنت، بیوفیلم، کلونیزاسیون ریشه، تنوع فازی، قارچGaeumannomyces graminis var. tritici},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط بین دو پدیده تنوع فازی و تشکیل بیوفیلم در سودومونا سهای فلورسنت و قابلیت آنهادر کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم در اثر قارچGaeumannomyces graminis var. tritici
%A باقری, فایزه
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A روح الله صابری ریسه
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2013

[Download]