پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (116-126)

عنوان : ( ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم )

نویسندگان: سمیه الوانی , حمید روحانی , ماهرخ فلاح رستگار , مسعود احمدزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری پاخور ه گندم با عامل قارچیGaeumannomyces graminis var. tritici (Ggtیکی از مهم ترین بیماری های گندم در ایران به شمار می رود. به منظور کنترل بیولوژیکی این بیماری، 130 جدایه سودوموناس فلورسنت از ریزوسفر گندم در نواحی مختلف استان خرا سان جداسازی شد. برای انتخاب جدایه های سودوموناس فلورسنت با توانایی بازدارندگی از رشد قارچ، آزمون کشت متقابل باکتری ها با قارچ انجام شد. از این میان، 21 جدایه با قابلیت بازدارندگی بین 51.25- 11.25 به عنوان جدایه های برتر شناسایی شدند.در بررسی تولید این آنتی بیوتیک از روش کیفی تولید رسوب سبز تیره یا کریستالی در محیط کشت استفاده شد . نتایج نشان دهنده توانایی تولید این - آنتی بیوتیک در 6 جدایه از 12 جدایه حاوی ژن بیوسنتز آنتی بیوتیک بود. در آزمایش های گلخانه ای نیز جدایه های تولید کننده آنتی بیوتیک فنازین - 1 - کربوکسیلیک اسید، نسبت به سایرین از توانایی بیشتری در کنترل بیماری پاخوره گندم برخوردار بودند و شدت بیماری را تا 80 در صد کاهش دادند.باکاربرد این جدایه ها همچنین افزایش قابل ملاحظه ای در وزن تر ریشه و بخش های هوایی گیاهان مشاهده شد. نتایج این تحقیق پیشنهاد می کند که احتمالا آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید تولید شده توسط جدایه های سودوموناس فلورسنت، در کاهش بیماری پاخوره در گندم نقش دارد.

کلمات کلیدی

, آنتی بیوتیک فنازین - 1-کربوکسیلیک اسید , پاخوره , سودوموناس فلورسنت , کنترل بیولوژیکGaeumannomycesgraminis var. tritici
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032292,
author = {الوانی, سمیه and روحانی, حمید and فلاح رستگار, ماهرخ and مسعود احمدزاده},
title = {ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2012},
volume = {26},
number = {2},
month = {September},
issn = {2980-8170},
pages = {116--126},
numpages = {10},
keywords = {آنتی بیوتیک فنازین - 1-کربوکسیلیک اسید ، پاخوره ، سودوموناس فلورسنت ، کنترل بیولوژیکGaeumannomycesgraminis var. tritici},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی آنتی بیوتیک فنازین- 1-کربوکسیلیک اسید در سودوموناس های فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم و تاثیرآن در کنترل بیولوژیکی بیماری پاخوره گندم
%A الوانی, سمیه
%A روحانی, حمید
%A فلاح رستگار, ماهرخ
%A مسعود احمدزاده
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2012

[Download]