پژوهش های حبوبات ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2011-12) , صفحات (83-96)

عنوان : ( ‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬ )

نویسندگان: محمد زارع مهرجردی , جعفر نباتی , علی معصومی , عبدالرضا باقری , محمد کافی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‫شوری به عنوان یک تنش محیطی مهم و مشکل عمده در کشاورزی مناطق خشک و نیمهخشک مطرح است. گیاه‬ ‫نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬مشابه با سایر بقولات، نسبت به شوری حساس است و در نتیجه، گزینش ژنوتیپهای‬ ‫مقاوم به شوری برای کشت در این مناطق از اهمیت زیادی برخوردار است. این آزمایش در سال 8831 در شرایط گلخانه‬ ‫با هدف مطالعة تحمل به تنش شوری در یازده ژنوتیپ نخود از طریق بررسی پاسخ خصوصیات ریشه و اندامهای هوایی‬ ‫آنها انجام شد. برای این منظور، تأثیر دو تیمار شوری القاءشده با استفاده از نمک کلریدسدیم در سطوح 8 و‬ ‫21دسیزیمنس بر متر به همراه تیمار شاهد )بدون تنش شوری( در محیط هیدروپونیک )کرت اصلی( بر روی ژنوتیپهای‬ ‫مورد نظر )کرت فرعی( در شرایط گلخانه، در قالب کرتهای خُردشده در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. گیاهان، چهار‬ ‫هفته پس از انتقال به محیط هیدروپونیک برداشت شدند. نتایج نشان داد که تنش شوری باعث کاهش معنیدار شاخص‬ ‫پایداری غشاء، سطح سبز برگ، درصد مادة خشک ریشه و اندام هوایی، ارتفاع بوته، تعداد شاخة جانبی و وزن خشک اندام‬ ‫هوایی و ریشه و افزایش مقدار نسبی آب برگ ژنوتیپهای مورد مطالعه شد. شاخص پایداری غشاء )37/0 و 16/0( و‬ ‫نسبت سطح سبز برگ به کل سطح برگ )86/0 و 65/0( همبستگی مثبت و معنیداری به ترتیب با میزان تولید مادة‬ ‫خشک اندام هوایی و ریشه در ژنوتیپها داشتند. بهرهگیری از شاخصهای مقاومت و ترسیم نمودار بایپلات نشان داد که‬ ‫در بین ژنوتیپهای متحمل به خشکی، ژنوتیپهای 696‪ MCC544 ،MCC‬و 778‪ MCC‬کمترین و ژنوتیپ 067‪MCC‬‬ ‫بیشترین میزان مقاومت به شوری را از نظر تولید مادة خشک و شاخصهای تحمل دارا بودند. در این مطالعه به غیر از‬ ‫ژنوتیپ 387‪ ،MCC‬ژنوتیپهای حساس به خشکی در گروه ژنوتیپهای متحمل به شوری قرار گرفتند. بنابراین به نظر‬ ‫میرسد لزوماً ژنوتیپهایی که متحمل به خشکی هستند از تحمل به شوری بیشتری نسبت به ژنوتیپهای حساس به‬ ‫خشکی برخوردار نیستند. به طور کلی به منظور دستیابی به ارقام نخود که علاوه بر تحمل به خشکی، متحمل به شوری‬ ‫نیز باشند، ژنوتیپها باید برای هر دو صفت مورد گزینش قرار گیرند‬

کلمات کلیدی

, ‫اندام هوایی, ریشه, شاخصهای کم‪‬ی تحمل, مقدار نسبی آب برگ, نخود‬
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032296,
author = {زارع مهرجردی, محمد and جعفر نباتی and علی معصومی and باقری, عبدالرضا and کافی, محمد},
title = {‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {2},
month = {December},
issn = {2008-725x},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {‫اندام هوایی، ریشه، شاخصهای کم‪‬ی تحمل، مقدار نسبی آب برگ، نخود‬},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‫بررسی تحمل به شوری ریشه و شاخساره یازده ژنوتیپ نخود متحمل و حساس به خشکی‬ ‫در شرایط هیدروپونیک‬
%A زارع مهرجردی, محمد
%A جعفر نباتی
%A علی معصومی
%A باقری, عبدالرضا
%A کافی, محمد
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725x
%D 2011

[Download]