پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تغییرات و عوامل مؤثر بر کشتار گاو گله های شیری در استان خراسان رضوی در سال های 1387 تا 1390 )

نویسندگان: سمیرا سرورستگار , عباسعلی ناصریان , محمدمهدی سرگلزهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه ای به منظور ارزیابی تغییرات میزان کشتار گاو و به ویژه گاو ماده در فاصله سال های 1387 تا 1390 در استان خراسان رضوی، اجرا گردید. در این راستا تأثیر تغییرات قیمت اقلام مختلف خوراکی در این بازه زمانی بر کشتار گاو نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور داده های کشتار گاو و قیمت اقلام مختلف خوراکی به صورت ماه به ماه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در سال های 1387 و 1390 بیشترین کشتار گاو ماده با کمترین متوسط وزن کشتار رخ داده است که در این بین 6 ماهه دوم سال 1390 بحرانی ترین شرایط را داشته در بین اقلام خوراکی نیز، تغییرات قیمت سبوس برنج، جو داخلی، تفاله چغندر، کنجاله سویا خارجی، کاه گندم و دی .(P <0/ است ( 001 .(P <0/001 ،R2 =% کلسیم فسفات، بیشترین رابطه را با تغییرات کشتار گاو ماده در استان خراسان رضوی، به خود اختصاص داده بودند

کلمات کلیدی

, گاو شیری, اقتصاد, کشتار, خوراک دام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032306,
author = {سرورستگار, سمیرا and ناصریان, عباسعلی and سرگلزهی, محمدمهدی},
title = {تغییرات و عوامل مؤثر بر کشتار گاو گله های شیری در استان خراسان رضوی در سال های 1387 تا 1390},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {گاو شیری، اقتصاد، کشتار، خوراک دام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات و عوامل مؤثر بر کشتار گاو گله های شیری در استان خراسان رضوی در سال های 1387 تا 1390
%A سرورستگار, سمیرا
%A ناصریان, عباسعلی
%A سرگلزهی, محمدمهدی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]