پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر تزریق داخل شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان )

نویسندگان: عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر تزریق شیردانی نشاسته ذرت بعنوان منبع لیپوژنیک بر پاسخ انسولین، گلوکز و اثرات آنتی لیپولیتیکی انسولین گوسفندان بررسی شدند.به پنج گوسفند نر 14 روز (دوبار در ساعات 8و 14 قبل ازمصرف خوراک) ازطریق شیردان، / 5 بمدت 5 × بلوچی درقالب طرح مربع لاتین 5 58 ) تزریق شد. تست تحمل g/d) 58 )، و روغن ماهی g/d) 120 )، پیه g/d) 120 )، دکستروز g/d) نشاسته ذرت ،(WTR) آب 0/25 ) در روز 15 هر دوره پس از 66 ساعت محدودیت غذایی انجام شد. محدودیت gDEX/kg BW) گلوکز وریدی انجام گرفت. نمونه گیری ازخون (NEFA) غذایی به منظور افزایش غلظت پلاسمایی اسیدهای چرب غیراستریفیه GLM 135 ،105 ،75 ،45 ،30 ،15 و 165 دقیقه پس از تزریق گلوکز انجام گرفت. داده ها با استفاده از رویه ،- درزمانهای 5 و بالاترگلوکز سرم را در NEFA غلظت اولیه کمتر DEX و CS آنالیز شدند. در این آزمایش تیمارهای SAS نرم افزار در (AUC ازطرفی افزایش سطح زیر منحنی انسولین پس از 165 دقیقه ( 165 .(P< مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند( 0.05 در این آزمایش اثرات DEX و عدم تفاوت معنی دار گلوکز بین تیمارها میتواند بیانگر این باشد که تیمار ،DEX تیمار در مدت DEX و CS سرم درتیمارهای NEFA مقاومت انسولینی داشته است. داده های این آزمایش نشان دادند غلظت که بنظر می رسد تیمارهای گلوکوژنیک در این آزمایش اثرات آنتی ؛(P< انجام آزمایش کمتر ازسایر تیمارها بودند( 0.01 لیپولیتیکی انسولین را افزایش داده اند.

کلمات کلیدی

, انسولین, اسیدهای چرب غیر استریفیه, تحمل گلوکز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032307,
author = {بهلولی قائن, عطیه and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {اثر تزریق داخل شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {انسولین- اسیدهای چرب غیر استریفیه- تحمل گلوکز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تزریق داخل شیردانی منابع گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر تست تحمل گلوکز گوسفندان
%A بهلولی قائن, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]