پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( بررسی روند شاخص رطوبتی-دمایی (THI) در شمال شرق ایران به عنوان شاخصی از استرس گرمایی در گاوهای شیری )

نویسندگان: حمید تقوی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی میزان احتمال وقوع استرس گرمایی در گاوهای شیری در ماه های مختلف سال و نحوه توزیع آن شاخص مناسبی جهت برآورد اثرات توام دما و رطوبت در ارتباط با سطح استرس (THI) انجام شد. شاخص رطوبتی -دمایی حرارتی است. این شاخص به عنوان شاخص آب و هوایی کارآمدی برای کاهش اثرات زیان آور استرس گرمایی مطرح برای تجزیه و تحلیل اثرات ماهانه و سالانه دما و رطوبت مورد استفاده قرار گرفت. داده THI ، گردیده است. در این مطالعه در فواصل 3 ساعته با THI های هواشناسی از ایستگاه تحقیقات هواشناسی شمال شرق ایران (مشهد) گرفته شد. مقادیر در طول سال و در ماه های THI استفاده از شاخص یوسف محاسبه شد و میانگین های ماهانه و سالانه بدست آمد. تغییرات انجام SAS مختلف با استفاده از نمودارهای پراکندگی بررسی گردید. آنالیز رگرسیون با استفاده از روش مدل خطی نرم افزار توسط طرح بلوک کامل تصادفی با اثرات سال به عنوان بلوک ها و اثرات ماه به عنوان تیمار ها مورد تجزیه THI شد. مقادیر در سال های 2005 تا 2008 روند ثابتی در طول سال داشتند. هر چند که THI و تحلیل قرار گرفت. از نظر آماری، تغییرات THI تفاوت های قابل توجهی در طول سال داشتند. بالاترین مقادیر THI اثرات سال معنی دار نبود اما میانگین های ماهیانه در بسیاری از ساعات THI 71/53 ) که مقادیر = THI در ماه جولای (اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه) بدست آمد (میانگین بالاتر از مقادیر آستانه احتمال وقوع استرس حرارتی بود.

کلمات کلیدی

, استرس گرمایی , گاو شیری , (THI) شاخص رطوبتی دمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032308,
author = {تقوی, حمید and ناصریان, عباسعلی},
title = {بررسی روند شاخص رطوبتی-دمایی (THI) در شمال شرق ایران به عنوان شاخصی از استرس گرمایی در گاوهای شیری},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {استرس گرمایی - گاو شیری - (THI) شاخص رطوبتی دمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روند شاخص رطوبتی-دمایی (THI) در شمال شرق ایران به عنوان شاخصی از استرس گرمایی در گاوهای شیری
%A تقوی, حمید
%A ناصریان, عباسعلی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]