پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن )

نویسندگان: مرتضی حسینی غفاری , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , محمد خوروش , سیدعلیرضا وکیلی , بهزاد خرمی , محمدهادی اعظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی اثر پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر تولید و ترکیب شیر، از 25 روز استفاده گردید. تیمارهای ± 38 کیلوگرم و روزهای شیردهی 4 /15 ± 1/ 15 راس بز شیری سانن با میانگین وزن بدن 2 30 ( 30 درصد یونجه، 20 درصد سیلاژ ذرت و 50 درصد کنسانتره به همراه 2 درصد روغن ماهی، 2 ( آزمایشی شامل: 1 درصد پوسته پسته، 20 درصد سیلاژ ذرت و 50 درصد کنسانتره به همراه 2 درصد روغن ماهی و 3) مشابه تیمار 2 که در سطح یک درصد ماده خشک جیره با پلی اتیلن گلیکول مکمل میشد. نتایج نشان داد که بین تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی- شکمبه، میزان تولید شیر روزانه و ترکیبات شیر وجود ندارد. متابولیتهای خون نیز تحت تاثیر pH از نظر (P <0/ داری ( 05 تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. میزان ماده خشک مصرفی و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در تیمار 2 به طور معنیداری پایینتر از سایر تیمارها بود. بنابراین استفاده از پوسته پسته تا سطح 30 درصد جیره، زمانی که از پلی اتیلن (P <0/05) گلیکول استفاده شود، اثر منفی بر عملکرد بزهای شیری ندارد.

کلمات کلیدی

, پوسته پسته , پلی اتیلن گلیکول , ترکیب شیر , بز سانن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032309,
author = {حسینی غفاری, مرتضی and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and محمد خوروش and وکیلی, سیدعلیرضا and خرمی, بهزاد and اعظمی, محمدهادی},
title = {اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پوسته پسته - پلی اتیلن گلیکول - ترکیب شیر - بز سانن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول در جیرههای حاوی روغن ماهی بر متابولیتهای خون، تولید و ترکیب شیر بزهای سانن
%A حسینی غفاری, مرتضی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A محمد خوروش
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%A خرمی, بهزاد
%A اعظمی, محمدهادی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]