علوم و مهندسی سطح, شماره (4), سال (2008-12) , صفحات (1-14)

عنوان : Numerical and analytical model of the inclined impact of droplet on a solid surface in thermal spray coating process ( شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرآیند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی )

نویسندگان: سعید اسدی , محمد پسندیده فرد , محمد مقیمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش برخورد مایل قطره با سطح جامد در فرآیند لایه نشانی پاششی به روشهای عددی و تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبیه سازی عددی برای ردیابی سطح مشترک مایع-گاز و تبادل جرم، از روش نسبت حجمی سیال در گامهای مختلف زمانی استفاده شده و زاویه تماس قطره با سطح جامد براساس دو زاویه تماس پیشرونده و پسرونده، در نظر گرفته شده است. با موازنه انرژی های قطره، قبل و بعد از برخورد با سطح، یک مدل تحلیلی برای محاسبه حداکثر پخش قطره در برخورد مایل با سطح، ارائه گردیده است. نتایج شبیه سازی عددی که شامل تصاویر اسپلت (splat) حاصل از برخورد قطره با سطح برای آلیاژهای زیرکونیا (zirconia) و استرولوی (astroloy) می باشد با نتایج تجربی مقایسه شده که نشان دهنده دقت بالای حل عددی می باشد. نتایج حاصل از محاسبات مدل تحلیلی نیز با نتایج آزمایشگاهی برای دو آلیاژ زیرکونیا و استرولوی مقایسه شده که توافق مطلوبی را نشان می دهد. مدل تحلیلی نشان می دهد که با کاهش زاویه برخورد و در اعداد رینولدز بالا، وابستگی مقدار حداکثر پخش قطره به عدد وبر افزایش یافته و برای مقادیر پایین عدد رینولدز و زوایای برخورد نزدیک به 90 درجه، مقادیر ثابت و یکسانی برای مقدار حداکثر پخش قطره به دست می آید. وازه های کلیدی: برخورد مایل قطره، گسترش قطره روی سطح،،شبیه سازی عددی، پاشش حرارتی، حل تحلیلی

کلمات کلیدی

, برخورد مایل قطره, گسترش قطره روی سطح, , شبیه سازی عددی, سیالات با سطح آزاد, فرآیند لایه نشانی, حل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:103231,
author = {اسدی, سعید and پسندیده فرد, محمد and مقیمان, محمد},
title = {Numerical and analytical model of the inclined impact of droplet on a solid surface in thermal spray coating process},
journal = {علوم و مهندسی سطح},
year = {2008},
number = {4},
month = {December},
issn = {6717-2008},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {برخورد مایل قطره، گسترش قطره روی سطح،،شبیه سازی عددی، سیالات با سطح آزاد، فرآیند لایه نشانی، حل تحلیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Numerical and analytical model of the inclined impact of droplet on a solid surface in thermal spray coating process
%A اسدی, سعید
%A پسندیده فرد, محمد
%A مقیمان, محمد
%J علوم و مهندسی سطح
%@ 6717-2008
%D 2008

[Download]