پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تعیین ترکیبات شیمیایی و فنولی و تولید گاز در شرایط آزمایشگاه برگ های برخی از گیاهان حاوی تانن )

نویسندگان: امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , فهیمه پورملائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولی برگ های برخی از درختان و درختچه های مناطق خشک و نیمه خشک و همچنین بررسی مقدار گاز تولیدی در شرایط آزمایشگاه و تخمین پارامترهای تخمیری بود. تیمارهای آزمایشی (هر کدام با 5 تکرار) شامل برگ های پسته، عناب، زرشک، سنجد و بادام بود. مقدار کل ترکیبات فنولی و کل تانن با استفاده از معرف فولین شیکالتو انجام شد و تولید گاز برگها از 2 تا 96 ساعت کشت اندازه گیری شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان برگ به ترتیب مربوط به برگ عناب، (NDF) های مورد آزمایش، بیشترین مقدار ماده آلی، پروتئین خام و فیبر نامحلول در شوینده خنثی 23 در / همچنین برگ پسته و بادام به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان کل ترکیبات فنولی ( 18 .(P<0/ سنجد و پسته بود ( 05 2%) بودند. در بین تیمارهای آزمایشی، برگ پسته پایین ترین نرخ تولید گاز / 16 در مقابل 21 / 7%) و کل تانن ( 16 / مقابل 38 31 %) را / 5 مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک) و قابلیت هضم ماده آلی( 99 / 0/027 میلی لیتر در ساعت)، انرژی قابل متابولیسم ( 19 ) دارا بود. مقدار تولید گاز، نرخ تولید گاز و درصد قابلیت هضم ماده آلی برای برگ عناب و بادام در مقایسه با پسته، زرشک و بنابراین، می توان نتیجه گرفت که در علوفه های حاوی تانن همبستگی منفی بین .(P<0/ سنجد بطور معنی داری بالاتر بود ( 05 و انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی وجود دارد. b میزان کل تانن و نرخ تولید گاز بخش

کلمات کلیدی

, تانن, تولید گاز , گیاهان تانن دار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032314,
author = {مختارپور, امیر and ناصریان, عباسعلی and فهیمه پورملائی},
title = {تعیین ترکیبات شیمیایی و فنولی و تولید گاز در شرایط آزمایشگاه برگ های برخی از گیاهان حاوی تانن},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تانن- تولید گاز - گیاهان تانن دار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترکیبات شیمیایی و فنولی و تولید گاز در شرایط آزمایشگاه برگ های برخی از گیاهان حاوی تانن
%A مختارپور, امیر
%A ناصریان, عباسعلی
%A فهیمه پورملائی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]