پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی )

نویسندگان: یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر روش فرآوری دانه جو و نوع منبع چربی بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بررسی 4 مورد استفاده قرار گرفت. جیره های آزمایشی ناشی از ترکیب دو منبع چربی (پنبه × شد. تعداد 8 راس گاو در قالب طرح مربع لاتین 4 مایع شکمبه تحت تاثیر فرآوری دانه جو قرار گرفت pH . دانه یا دانه کلزا) و دو روش از فرآوری دانه جو (آسیاب کردن یا پلت کردن) بود 0 بیشتر از گاوهایی بود که با جو پلت شده تغذیه / 0 تا 24 / و در گاوهایی که با جو آسیاب شده تغذیه شدند، مقدار 09 ؛(P < 0/05) گردیدند. غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و نرخ عبور فاز جامد تحت تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو قرار هرچند غلظت نیتروژن آمونیاکی در گاوهایی مصرف کننده جو پلت شده در مقایسه با جو آسیاب شده تمایل به کاهش ؛(P>0/ نگرفت( 05 اثر متقابل بین .(P>0/ داشت. جیره های آزمایشی اثر معنی داری بر میزان کل فعالیت جویدن، خوردن و نشخوار گاوها ایجاد نکرد ( 05 روش فرآوری دانه جو و منبع چربی می تواند عملکرد گاوهای شیرده را تحت تاثیر قرار دهد.

کلمات کلیدی

, منبع چربی, فرآوری دانه جو , فعالیت جویدن , گاوهای شیرده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032317,
author = {یونس علی علی جو and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and دانش مسگران, محسن and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {منبع چربی- فرآوری دانه جو - فعالیت جویدن - گاوهای شیرده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع چربی جیره و روش فرآوری دانه جو بر فعالیت جویدن و تخمیر شکمبه ای گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی
%A یونس علی علی جو
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A دانش مسگران, محسن
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]