پنجمین کنگره علوم دامی ایران , 2012-08-29

عنوان : ( اثر عمل آوری کاه کلزا با سود و مایع شکمبه بر قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خونی گوسفندان بلوچی )

نویسندگان: مرضیه باقری نسب , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایده کلی استفاده ازافزودنیهای سیلاژبهبودارزش غذایی سیلاژ،افزایش تخمیروکاهش اتلاف ماده خشک است. همه ساله مقدارمتنابهی کاه ازکشت محصولات زراعی بدست می آید. کلزاگیاهی است ازخانواده شب بواست سومین گیاه روغنی مهم جهان میزان تولیدکاه کلزابه ازای هرهکتارزمین 3 تن کاه کلزااست. دراین آزمایش اثردوافزودنی شامل سودومایع شکمبه برقابلیت هضم ظاهری ,متابولیت های خونی وفراسنجه های شکمبه ای ,کاه کلزابررسی شد.کاه کلزابه اندازه کافی خردوبانسبت مناسب باآب وملاس( 2% ماده خشک) فراوری شدسپس افزودنی هاسود 4% ومایع شکمبه به 50 میلی لیتربه ازای 100 کیلوگرم کاه آن اضافه شد. بعداز 45 اندازه گیری شد. به منظوراندازه گیری قابلیت هضم از 9راس pH روزسیلوهابازشده وترکیب شیمیایی،ازت آمونیاکی و گوسفندنژادبلوچی به مدت 21 استفاده شد. قابلیت هضم ظاهری تیمارسود +ملاس بالاترین قابلیت هضم راداشته است هرچندباتیمارکاه کلزااختلاف معناداری نداشت. همچنین عمل آوری کاه کلزاباسودومایع شکمبه برفراسنجه های شکمبه ای وخونی تاثیرمعنی داری نداشت

کلمات کلیدی

, مایع شکمبه, سیلاژ , کاه کلزا –گوسفند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032319,
author = {باقری نسب, مرضیه and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی},
title = {اثر عمل آوری کاه کلزا با سود و مایع شکمبه بر قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خونی گوسفندان بلوچی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {مایع شکمبه- سیلاژ - کاه کلزا –گوسفند بلوچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر عمل آوری کاه کلزا با سود و مایع شکمبه بر قابلیت هضم ظاهری و متابولیت های خونی گوسفندان بلوچی
%A باقری نسب, مرضیه
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2012

[Download]