علوم حدیث, دوره (17), شماره (63), سال (2012-5) , صفحات (129-153)

عنوان : ( بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قم )

نویسندگان: بی بی زینب حسینی , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضایل شهرها از جمله موضوعاتی است که خاستگاه بسیاری از روایات ساختگی است. در این نوشتار ما در پی آنیم که روایات فضایل شهر مقدس قم را ارزیابی سندی و متنی داشته باشیم. این روایات اولین بار از طریق حسن بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (برادر میانی شیخ صدوق)، عابدی زاهد و عزلت نشین - که بهره‌ای از فقه نداشت - برای حسن بن محمد بن حسن سائب اشعری قمی نقل شد. بعد‌ها این روایات توسط مؤلفان جوامع حدیثی متأخر، مانند علامه مجلسی، شیخ حرعاملی، میرزا حسین نوری در متون حدیثی مشهور شدند. اکثر این روایات دارای اسناد ضعیف و متونی نقدپذیر هستند

کلمات کلیدی

اخبار ساختگی؛ روایات فضایل شهرها؛ قم؛ بررسی سندی؛ بررسی متنی .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032322,
author = {بی بی زینب حسینی and جلالی, مهدی},
title = {بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قم},
journal = {علوم حدیث},
year = {2012},
volume = {17},
number = {63},
month = {May},
issn = {1561-0098},
pages = {129--153},
numpages = {24},
keywords = {اخبار ساختگی؛ روایات فضایل شهرها؛ قم؛ بررسی سندی؛ بررسی متنی .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روایات فضایل و مثالب شهر قم
%A بی بی زینب حسینی
%A جلالی, مهدی
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2012

[Download]