تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (16), سال (2012-2) , صفحات (141-163)

عنوان : ( راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی )

نویسندگان: مهدی جلالی , رسول محمدجعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبعیض نژادی یکی ازمهم ترین آسیب هایی است که همواره جوامع مختلف به آن دچاربوده اند.قرآن کریم برای زدودن این آسیب،اولادرحوزه نظری ومعرفتی،تصویری صحیح وشفاف ازخلقت انسان هاورازتفاوت آنان،معیارارزش گذاری انسان هاوجهان شمولی اسلام به دست می دهدوثانیاباپایه گذاری مناسباتی چون اتحادهمه جانبه،عدل ومهرورزی به همه مردم،ایجادپیوندزوجیت میان نژادهای مختلف،تعاون براساس نیکی وتقوا،وعمومی سازی فرهنگ مشورت که همگی موجبات حضوروپیوندافراداجتماع راازهرنژادی فراهم می آورند عملاهرگونه تبعیض راازجامعه برافکنده است.

کلمات کلیدی

, تبعیض نژادی, قرآن, تفسیرموضوعی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032326,
author = {جلالی, مهدی and محمدجعفری, رسول},
title = {راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {8},
number = {16},
month = {February},
issn = {2008-2681},
pages = {141--163},
numpages = {22},
keywords = {تبعیض نژادی،قرآن،تفسیرموضوعی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راه بردهای قرآن برای مقابله با تبعیض نژادی
%A جلالی, مهدی
%A محمدجعفری, رسول
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2012

[Download]