زبان و ادبیات عربی, دوره (4), شماره (127), سال (2012-8) , صفحات (39-62)

عنوان : ( بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ادبیات معاصر فارسی و عربی از دیرباز دارای پیوندی دیرینه بوده و در دوران معاصر نیز تعامل میان این دو ادب همچنان ادامه یافته است؛ در گستره ی شعر شهر گفته می شود ظهور شهرسروده های نو در ادبیات جهان و از آن میان در ادبیات فارسی و عربی، متأثر از ادبیات غرب است؛جستار حاضر به بررسی تطبیقی شهرسروده های سهراب سپهری در ادب پارسی و احمد عبد المعطی حجازی در ادب عربی می پردازد. نگارنده در این پژوهش، جهت انجام جستاری تخصصی و همه سو نگر پس از گذری کوتاه بر زندگی و شعر سهراب سپهری، طبیعت سرای برجسته ی فارسی و با بیان مختصری از زندگی احمد عبد المعطی حجازی، شاعر برجسته ی مصری در آغاز به معرفی اجمالی بدوی گرائی و اصول و مبانی مطرح در آن می پردازد و سپس با بررسی جهت گیری سهراب سپهری و عبد المعطی حجازی نسبت به شهر و روستا، درباره ی تبلور و نمود بدوی گرائی و ویژگی های مکتب رمانتیسم در شعر دو شاعر، سخن خواهد گفت؛ مهمترین ابعاد مورد توجه در گستره ی اندیشه های مطرح در سروده های دو شاعر عبارت اند از: اظهار غربت و اندوه به خاطر از میان رفتن گذرگاه روستا، نکوهش شهر و مظاهر مدنیت موجود در آن، ستایش روستا به عنوان زادگاه نخستین نوع بشر و خانه و کاشانه ای که از دیرگاه، شوق وصالش را داشته است و نگاهی به آرمان سیاحت و سفر در قالب سفر واقعی یا خیالی نزد دو شاعر؛ بخش پایانی مقاله نیز به بیان چگونگی نمود بدوی گرائی و رمانتیسم در اندیشه ی دو شاعر، اختصاص یافته است.

کلمات کلیدی

, شهر, شعر معاصر فارسی, بدوی گرائی, شعر معاصر عربی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032334,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی},
journal = {زبان و ادبیات عربی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {127},
month = {August},
issn = {2008-7217},
pages = {39--62},
numpages = {23},
keywords = {شهر، شعر معاصر فارسی، بدوی گرائی، شعر معاصر عربی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J زبان و ادبیات عربی
%@ 2008-7217
%D 2012

[Download]