شازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( بررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخص های SPI و GRI )

نویسندگان: سمانه یاسمنی , حسین محمدزاده , ابوالفضل مساعدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم های پایش در طرح های مقابله با خشکسالی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بدین جهت برای بیان کمی آن از انواع شاخص های خشکسالی استفاده می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر خشکسالی در یک دوره آماری بیست و سه ساله (66-89) بر سطح ایستابی آبخوان آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان خراسان رضوی با استفاده از داده های تراز آب در پیزومترها و محاسبه شاخص خشکسالی اقلیمی SPI و شاخص منبع آب زیرزمینی GRI به عنوان یک شاخص هیدروژئولوژیکی می باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده رابطه بین شاخصSPI48 ماهه در مقیاس دراز مدت (با اعمال تأخیر زمانی 48 ماه) با شاخص GRI و همچنین مقادیر تراز آب زیرزمینی آبخوان دشت می باشد. این نتایج مؤید آن است که خشکسالی اقلیمی با خشکسالی هیدروژئولوژیکی رابطه معنی داری به خصوص در مقیاس زمانی طولانی مدت دارد و خشکسالی هیدروژئولوژیکی نسبت به خشکسالی اقلیمی تأخیر فاز زمانی خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, سطح ایستابی, خشکسالی, GRI ,SPI.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032347,
author = {یاسمنی, سمانه and محمدزاده, حسین and مساعدی, ابوالفضل},
title = {بررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخص های SPI و GRI},
booktitle = {شازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2012},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، سطح ایستابی، خشکسالی، GRI ;SPI.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر خشکسالی بر تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت تربت جام – فریمان با بکارگیری شاخص های SPI و GRI
%A یاسمنی, سمانه
%A محمدزاده, حسین
%A مساعدی, ابوالفضل
%J شازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2012

[Download]