آب و خاک, دوره (26), شماره (6), سال (2013-2) , صفحات (1384-1394)

عنوان : ( کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره )

نویسندگان: امیر حق وردی , بیژن قهرمان , کامران داوری , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر مطالعات بسیاری در ارتباط با مدل سازی تنش های کم آبی و شوری و بررسی اثرات آن ها بر خصوصیات مختلف گیاهان زراعی انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کاربرد مرحله یک روش رویه پاسخ در مطالعات شوری و کم آبی به منظور تعیین سطوح بهینه متغیرهای مستقل (سطوح کم آبی و شوری در مراحل مختلف رشد) برای دستیابی به بیشترین میزان محصول برای گندم بهاره در منطقه مشهد می‌باشد. آزمایش در سال زراعی 89-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. آزمایش فاکتوریل با پنج متغیر میزان شوری آب آبیاری با دو سطح 5/0 و 10 دسی زیمنس بر متر و میزان آب آبیاری در چهار مرحله مختلف رشد، بدون تکرار و در دو سطح از هر متغیر، 20 و 100 درصد نیاز آبی، انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که میزان آب آبیاری در مراحل مختلف رشد و شوری آبی آبیاری تاثیری متفاوت و بالا بر میزان محصول دارد. اثر متقابل شوری و میزان آب آبیاری بر محصول ناچیز بود. راندمان مصرف آب در سناریوهای مختلف بهینه سازی بین 84/5 تا 31/7 (kg.h-1.m-1) بود. نتایج بهینه سازی لزوم در نظر گرفتن مدل های غیر خطی و طرح ریزی آزمایشات آتی در فضای داخلی سطوح تحقیق حاضر (100 درصد و 20 درصد نیاز آبی) و متمایل به نیمه بالایی (تنش های کمتر از 50 درصد) را اثبات نمود. همچنین اثر مهم و غیر خطی شوری نشان داد که این تنش با جزئیات بیشتری بایستی بررسی شود.

کلمات کلیدی

, تابع مطلوبیت, تابع تولید, کم آبیاری, نمودار پارتو, نمودار باکس-کاکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032353,
author = {حق وردی, امیر and قهرمان, بیژن and داوری, کامران and کافی, محمد},
title = {کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {26},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-4757},
pages = {1384--1394},
numpages = {10},
keywords = {تابع مطلوبیت، تابع تولید، کم آبیاری، نمودار پارتو، نمودار باکس-کاکس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد مرحله یکم روش رویه پاسخ در مطالعات کشاورزی: بهینه سازی تنش های کم آبی و شوری برای گندم بهاره
%A حق وردی, امیر
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A کافی, محمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]