دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (19), شماره (2), سال (2012-6) , صفحات (198-205)

عنوان : ( میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده درالمپیاد سال 89 خراسان رضوی )

نویسندگان: احمد ابراهیمی عطری , حسن کوشکی , علی اکبر هاشمی جواهری , مهدی احمدی , آرش محمودی طبس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشته فوتسال و هندبال بیشترین آسیب و رشته بسکتبال و والیبال کمترین آسیب

کلمات کلیدی

, آسیب های ورزشی, دانش آموزان ورزشکار, المپیادورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032397,
author = {ابراهیمی عطری, احمد and کوشکی, حسن and هاشمی جواهری, علی اکبر and احمدی, مهدی and محمودی طبس, آرش},
title = {میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده درالمپیاد سال 89 خراسان رضوی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2012},
volume = {19},
number = {2},
month = {June},
issn = {1606-7487},
pages = {198--205},
numpages = {7},
keywords = {آسیب های ورزشی،دانش آموزان ورزشکار، المپیادورزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T میزان فراوانی آسیب های ورزشی و علل مرتبط با آن در دانش آموزان پسر شرکت کننده درالمپیاد سال 89 خراسان رضوی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A کوشکی, حسن
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A احمدی, مهدی
%A محمودی طبس, آرش
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2012

[Download]