آمایش محیط, دوره (5), شماره (18), سال (2013-2) , صفحات (59-84)

عنوان : ( ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی وطن پرست , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرهای جدید به عنوان یک تجربه در نظام شهرنشینی ایران با هدف جذب سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ مکان‌یابی و احداث شدند. شهرهای جدید گلبهار و بینالود نیز برای کاستن از مشکلات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مادرشهر مشهد مطالعه و احداث شده است ولی در عمل نتوانسته‌اند از مشکلات مادر شهر با توجه به اهداف آن‌ها بکاهند. در این پژوهش تلاش می‌شود ضمن بررسی رابطه، میزان اثرگذاری روند جذب جمعیت و امکانات و خدمات زیربنایی بر فرایند دست‌یابی به کاربری‌های پیشنهادی از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات با استفاده از روش‌های میدانی (پرسشنامه) از 250 خانوار شهری نمونه، پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه‌ی معناداری بین جذب جمعیت و امکانات فراهم شده توسط شرکت عمران با فرایند دست‌یابی به اهداف طرح جامع در زمینه‌ی کاربری‌های پیشنهادی از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی 627/0 وجود دارد. امکانات و خدمات فراهم شده توسط شرکت عمران 70 درصد تغییرات مربوط به تحقق‌پذیری کاربری‌های پیشنهادی را در شهرهای جدید تبیین می‌کند و روند جمعیت‌پذیری فقط 10 درصد از تغییرات متغیر وابسته را به دنبال خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, جمعیت‌پذیری, شرکت عمران, تأسیسات و تجهیزات شهری, خدمات شهری, مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032404,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مهدی وطن پرست and زهرا عنابستانی},
title = {ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار},
journal = {آمایش محیط},
year = {2013},
volume = {5},
number = {18},
month = {February},
issn = {2008-613X},
pages = {59--84},
numpages = {25},
keywords = {جمعیت‌پذیری، شرکت عمران، تأسیسات و تجهیزات شهری، خدمات شهری، مدیریت شهری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری اهداف کالبدی طرح جامع شهر جدید گلبهار
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مهدی وطن پرست
%A زهرا عنابستانی
%J آمایش محیط
%@ 2008-613X
%D 2013

[Download]