پژوهش و برنامه‌ریزی شهری, دوره (3), شماره (10), سال (2012-12) , صفحات (89-104)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی افراد از عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی در کلانشهر شیراز )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مصطفی عباسی , مجتبی روستا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مباحث رضایتمندی یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود. این مهم به دلیل اهمیت روزافزون مطالعات رضایتمندی در پایش سیاست های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی شهری است. در این مقاله تلاش شده تا عوامل موثر بر رضایتمندی هنرجویان متقاضی گواهینامه از آموزشگاه های رانندگی کلانشهر شیراز بررسی شود. روش تحقیق پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن بر اساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه هنرجویان متقاضی اخذ گواهینامه از آموزشگاه های رانندگی کلانشهر شیراز تشکیل می دهند که از این میان و به وسیله فرمول نمونه گیری، حجم نمونه برابر با 265 نفر به دست آمد. یافته ها نشان می دهند زمان زیادی از هنرجو در بحث آموزش گرفته می شود که به نظر آنها آن چنان که باید و شاید، از این زمان بهره برداری نمی گردد و زمان در نظر گرفته شده (6 ساعت) با توجه به حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی پاسخگوی نیاز آنان نمی باشد. امکانات آموزشگاه ها نیز با توجه به اینکه بخش خصوصی و بیشتر جنبه درآمدی مدنظر می باشد، بیشتر سعی در جنبه انتفاعی قضیه دارد تا بحث آموزش و اهداف راهنمایی و رانندگی. این موارد نشان دهنده ی عدم رضایتمندی افراد از عملکرد آموزشگاههای رانندگی کلانشهر شیراز می باشد. بنابراین بین متغیرهای فردی از قبیل سن، جنس، تحصیلات و وضعیت تاهل افراد و میزان رضایتمندی از عملکرد آموزشگاه های رانندگی ارتباط معناداری وجود ندارد (در مورد تمام متغیرهای فردی مذکور، Sig. (2-tailed) بیشتر از 05/. می باشد). تنها در مورد متغیر فردی شغل که Sig. (2-tailed) آن 015/. می باشد (کمتر از 05/.)، این رضایتمندی حاصل شده و ارتباط معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, عملکرد آموزشگاه های رانندگی, رضایتمندی, گواهینامه رانندگی, متغیرهای فردی, کلانشهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032405,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مصطفی عباسی and روستا, مجتبی},
title = {بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی افراد از عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی در کلانشهر شیراز},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی شهری},
year = {2012},
volume = {3},
number = {10},
month = {December},
issn = {2228-5229},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {عملکرد آموزشگاه های رانندگی، رضایتمندی، گواهینامه رانندگی، متغیرهای فردی،کلانشهر شیراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر رضایت‌مندی افراد از عملکرد آموزشگاه‌های رانندگی در کلانشهر شیراز
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مصطفی عباسی
%A روستا, مجتبی
%J پژوهش و برنامه‌ریزی شهری
%@ 2228-5229
%D 2012

[Download]