هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2012-09-04

عنوان : ( اثرعصاره آلوئه ورا و کلپوره بر متابولیسم گلوکز و چربی خون رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین )

نویسندگان: علیرضا ایوبی , امیر موسائی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه آلوئه وراAloe barbadensis)) و کلپوره(Teucrium polium) حاوی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی با ویژگی های آنتی اکسیدانی بالا بوده که قادر به کاهش عوارض بیماری دیابت می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات عصاره کلپوره و آلوئه ورا بر گلوکز و چربی های خون رتهای ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می باشد. بدین منظور تعداد 40 سر رت(وزن اولیه 10±220 گرم) به پنج گروه هشت تایی تقسیم وتیمارهای آزمایشی شامل کنترل، دیابتی(mg/kg50 استرپتوزوتوسین)، دیابتی+عصاره آلوئه-ورا(mg/kg300)، دیابتی+کلپوره(mg/kg300) و دیابتی+گلی-بنکلامید(mg/kg5/0) بطور تصادفی اختصاص یافت. نتایج آزمایش نشان داد که مصرف عصاره آلوئه ورا و کلپوره سبب بهبود ترشح انسولین و کاهش قند و کلسترول بد خون گردید.

کلمات کلیدی

, استرپتوزوتوسین, آلوئه ورا, دیابت, رت ویستار,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032422,
author = {ایوبی, علیرضا and موسائی, امیر and ولی زاده, رضا},
title = {اثرعصاره آلوئه ورا و کلپوره بر متابولیسم گلوکز و چربی خون رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {استرپتوزوتوسین، آلوئه ورا، دیابت، رت ویستار، کلپوره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرعصاره آلوئه ورا و کلپوره بر متابولیسم گلوکز و چربی خون رت های نر ویستار دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
%A ایوبی, علیرضا
%A موسائی, امیر
%A ولی زاده, رضا
%J هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2012

[Download]