همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2011-11-24

عنوان : ( تاثیر حاد تمرین قدرتی برسطح سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی خون درزنان غیرفعال )

نویسندگان: لیلا قره چلو , ناهید بیژه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویسفاتین یک آدیپوکینی است که تازه کشف شده است،که به مقدار زیاد در بافت چربی بیان می شود.سطوح پلاسمائی ویسفاتین درافراد چاق ودیابتی افزایش می یابد.وممکن است نقش مقاومت به انسولین داشته باشد.هدف از این پژوهش بررسی تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی ویسفاتین،مقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی خون در زنان غیر فعال می باشد.آزمودنی های این تحقیق بطور تصادفی به دو گروه تجربی(12نفر) وگروه کنترل (9نفر)تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل 9ایستگاه بود که با 40%یک تکرار بیشینه هر آزمودنی انجام شد.(نه ایستگاه ،هر ایستگاه بیست وپنج ثانیه،سه دور، هرسه دور بدون توقف با یک دقیقه استراحت بین هر دور)سطوح خونی ویسفاتین ،انسولین ،قند،تری گلیسرید،کلسترول ،HDL-CوLDL-Cقبل وبعد تمرینات ورزشی اندازه گیری شدند.تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون Tمستقل تغییرات معناداری بین ویسفاتین ، ،مقاومت به انسولین ،تری گلیسرید ،کلسترول وHDL-Cنشان می دهند.این نتایج پیشنهاد می کنند که یک جلسه تمرین مقاومتی دایره ای باعث افزایش معنادار سطوح سرمی ویسفاتین،مقاومت به انسولین،تری گلیسرید ،کلسترول وHDL-C در زنان غیر فعال می گردد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی:تمرین مقاومتی دایره ای, ویسفاتین, مقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032436,
author = {قره چلو, لیلا and بیژه, ناهید},
title = {تاثیر حاد تمرین قدرتی برسطح سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی خون درزنان غیرفعال},
booktitle = {همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2011},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی:تمرین مقاومتی دایره ای،ویسفاتین،مقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی خون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر حاد تمرین قدرتی برسطح سرمی ویسفاتین ومقاومت به انسولین ونیم رخ لیپیدی خون درزنان غیرفعال
%A قره چلو, لیلا
%A بیژه, ناهید
%J همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2011

[Download]