شریف, دوره (26), شماره (2), سال (2013-4) , صفحات (1-16)

عنوان : ( مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف )

نویسندگان: حسن حاجی کاظمی , مرتضی شیخی ازغندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پی های پوسته ای از جمله پی هایی هستند که با توجه به ساختار و شکلشان در مقایسه با انواع مسطح دارای ضخامت های کمتر و مقاومت بیشتری می باشند. این کاهش ضخامت به صرفه جویی در مصالح و کاهش هزینه ها منجر می شود. علاوه بر این، شکل خاص آنها باعث افزایش باربری خاک شده و خصوصیات رفتاری به شکل چشمگیری بهبود پیدا می کند. در این پژوهش، با مدل سازی تعدادی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با ابعاد کاربردی با روش اجزای محدود و نرم افزار ABAQUS رفتار آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحلیل که به صورت غیر خطی مصالح می باشد، بتن، خاک و فولادها به طور کامل مدل شده اند. نتایج عددی نشان می دهند که پی پوسته ای مخروطی در مقایسه با نوع مسطح آن از مقاومت بیشتری برخوردار است. با افزایش ارتفاع پی مخروطی، مقاومت افزایش یافته و در ارتفاعی بهینه بیشترین مقاومت را خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, پی پوسته ای مخروطی, روش اجزای محدود, بتن مسلح, اندرکنش خاک و سازه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032441,
author = {حاجی کاظمی, حسن and شیخی ازغندی, مرتضی},
title = {مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف},
journal = {شریف},
year = {2013},
volume = {26},
number = {2},
month = {April},
issn = {1028-7167},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {پی پوسته ای مخروطی، روش اجزای محدود، بتن مسلح، اندرکنش خاک و سازه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف
%A حاجی کاظمی, حسن
%A شیخی ازغندی, مرتضی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2013

[Download]