علوم و تکنولوژی پلیمر, دوره (20), شماره (3), سال (2007-9) , صفحات (209-220)

عنوان : ( اثر پارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط عملکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین )

نویسندگان: محمد سلطانیه , احمد رمضانی سعادت آبادی , علی دشتی , جعفر مختاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، مدل کاملی برای راکتور مخزنی هم زن دار برای پلمیر شدن اتیلن در مجاورت کاتالیزورهای ناهمگن زیگلر- ناتا ارایه شده است. در مدل یاد شده علاوه بر وجود مراکز فعال چند گانه اثر دیگر پارامترهای مهم از جمله غلظت کاتالیزور، کمک کاتالیزور، هیدروژن، مونومر، ناخالصی ها و فشار روی متوسط های جرمی و عددی طول زنجیر محصول پلیمری، متوسط شاخص چند توزیعی محصول پلیمری و زمان اقامت مورد نیاز راکتور در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که با افزایش غلظت کاتالیزور، هیدروژن، حلال و کمک کاتالیزور، متوسط های وزنی و عددی طول زنجیرهای پلیمری کاهش می یابد. در حالی که با افزایش غلظت مونومر و فشار سامانه متوسط های وزنی مولکولی افزایش می یابد. اثر عوامل سامانه بر شاخص چند توزیعی و زمان اقامت روندی یکسان ندارد و در برخی از مقادیر روند وابستگی تغییر می کند.

کلمات کلیدی

, پلی اتیلن سنگین, راکتور دوغابی, کاتالیزور زیگلر-ناتا, پلیمر شدن, شبیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032447,
author = {محمد سلطانیه and احمد رمضانی سعادت آبادی and دشتی, علی and جعفر مختاری},
title = {اثر پارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط عملکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2007},
volume = {20},
number = {3},
month = {September},
issn = {1016-3255},
pages = {209--220},
numpages = {11},
keywords = {پلی اتیلن سنگین، راکتور دوغابی، کاتالیزور زیگلر-ناتا، پلیمر شدن، شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط عملکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین
%A محمد سلطانیه
%A احمد رمضانی سعادت آبادی
%A دشتی, علی
%A جعفر مختاری
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2007

[Download]