سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی , 2011-05-18

عنوان : ( مدلسازی پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی به کمک روش CFD )

نویسندگان: نوشا عصاره , علی دشتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مطالعه، پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی در هوا با استفاده از روشهای عددی و بهره گیری از مدلسازی CFD ارائه شده است. مدل حاضر با بکارگیری روش حجم محدود و با استفاده از توزیع های مختلف سرعت باد وضرایب پراکندگی و در نظر گرفتن ناهمواری نسبی سطح زمین بنا شده است. غلظت های به دست آمده توسط مدل با غلظت های به دست آمده توسط مدل پلوم گوس مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که بیشینه غلظت آلاینده ها در سطح زمین در مدل ارائه شده تطابق خوبی با نتایج مدل پلوم گوس دارد. همچنین آنالیز حساسیت برای بررسی تأثیر متغیرهای ورودی از جمله شرایط اتمسفری، سرعت باد، دبی جریان و ناهمواری سطح بر پخش آلاینده ها انجام گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که شرایط پایداری اتمسفری، سرعت باد و دبی خروجی بیشترین تأثیر را بر غلظت آلاینده ها دارند، همچنین تأثیر ناهمواری نسبی سطح بر نتایج حاصله قابل ملاحظه است.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, مدلسازی CFD, انتشار, مشعل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032453,
author = {نوشا عصاره and دشتی, علی},
title = {مدلسازی پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی به کمک روش CFD},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی هوا، مدلسازی CFD، انتشار، مشعل پالایشگاهی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی پخش آلاینده های گازی خروجی از مشعل های پالایشگاهی به کمک روش CFD
%A نوشا عصاره
%A دشتی, علی
%J سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی
%D 2011

[Download]