اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23

عنوان : ( بررسی تغییرات اقلیمی ناشی از یخبندان بروی عملکرد محصولات زراعی شهرستان مشهد )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , سمیه رجبی جنبه دراز , اسلام رئیسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیمی یکی از معضلات کنونی جامعه بشری است و تهدیدی برای سیاره زمین به شماره می آید. یکی از اثرات ناشی تغییر اقلیم، یخبندان است. پدیده یخبندان، در واقع به شرایط دمایی گفته می شود که باعث آسیب به بافت گیاهی و همچنین محصولات کشاورزی به ویژه تولیدات زاعی و باغی می شود. افت درجه حرارت و وقوع یخبندان در مراحل مختلف رویشی برای محصوات کشاورزی مخاطره انگیز است. تاثیر عوامل آب وهوا بر محصولات کشاورزی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. استان خراسان رضوی و بخصوص شهرستان مشهد واقع در اقلیم خشک ونیمه خشک، از جمله نقاطی از کشور است که همه ساله تحت تاثیر هجوم فرارفت هوای سرد واقع شده و خسارات گسترده ای به محصولات این شهرستان وارد می سازد. مقاله حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از روش تحقیق،کتابخانه ای- اسنادی و ارشیوی استفاده شده است. برای بررسی تغییرات طول دوره رشد محصولات زراعی و یخبندان، آمارهای دو دوره آماری1384-1355 و 1389 مقایسه شده است. هدف این پژوهش تحلیل داده های تغییرات طول دوره رشد یخبندان وبررسی و پیش بینی اثرات یخبندان درمنطقه مورد مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش خسارات ناشی از تغییر اقلیمی یخبندان در رابطه با عملکرد محصولات زراعی این شهرستان در آتی است. نتایج بدست آمده نشان می دهد تغییرات طول دوره رشد محصوات زراعی در حال افزایش ولی تغییرات طول دوره یخبندان در دو دوره آماری مورد مطالعه در حال کاهش بوده است. این رابطه معکوس باعث خسارات شدید در طول دوره رشدگیاهان و محصولات زراعی شده است.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, اثرات یخبندان, پیش بینی یخبندان, محصولات زراعی, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032463,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and رجبی جنبه دراز, سمیه and رئیسی, اسلام},
title = {بررسی تغییرات اقلیمی ناشی از یخبندان بروی عملکرد محصولات زراعی شهرستان مشهد},
booktitle = {اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، اثرات یخبندان، پیش بینی یخبندان، محصولات زراعی، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات اقلیمی ناشی از یخبندان بروی عملکرد محصولات زراعی شهرستان مشهد
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A رجبی جنبه دراز, سمیه
%A رئیسی, اسلام
%J اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی
%D 2013

[Download]