اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی , 2013-01-23

عنوان : ( نقش تغییرات اقلیمی برگسترش کشت زعفران در شهرستان باخرز )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , ابوالفضل ریاحی کردیانی , ابوالفضل شبیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر در مناطق مختلف کره زمین به صورت های مختلف تاثیرگذار بوده است. این تغییرات در کشور و استان خراسان رضوی ما بصورت کاهش بارش، تغییرات الگوی بارش و کم شدن بارش برف، گرم شدن هوا، بی نظمی در دما به صورت یخبندان های شدید و ناگهانی و گرم شدن های غیرمنتظره نمود یافته است. و با توجه به اینکه استان خراسان رضوی با 230 میلیمتر بارش و عرصه های وسیع بیابانی و خشک که با کم آبی دست به گریبان می باشد، از اثرات این تغییرات اقلیمی تاثیر بیشتری یافته است. مجموعه این عوامل موجب شده است که در بخش کشاورزی استان، کشاورزان از کشت های سابقه خود(که البته مصرف آب زیاد داشته اند) دور شده و به سمت کشت های کم آب بویژه کشت زعفران روی آورند. هدف از مقاله پیش رو، بررسی نقش و تاثیرات ناشی از تغییرات اقلیمی سالهای اخیر در گسترش کشت زعفران در شهرستان باخرز استان خراسان رضوی می باشد که البته تا حدودی نشان دهنده وضعیت دیگر شهرستان های این استان نیز از این نظر است. روش این تحقیق کتابخانه ای و اسنادی است واطلاعات و آمارهای مورد نیاز از کتابها ، مجلات ونشریات مختلف جمع اوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاهش نزولات جوی و کاهش منابع آبی در گسترش فضایی کشت زعفران استان خراسان رضوی و شهرستان باخرز موثر بوده است و باعث تغییر الگوی کشت شده است و کشاورزان از کشت محصولات آب بر چون چغندرقند صرف نظر کرده و به کشت محصول زعفران روی آورده اند. گسترش سطح زیر کشت این محصول موجب رونق اقتصادی کشاورزان و کاهش مهاجرت های روستایی در منطقه شده است. ارتقاء دانش فنی کشاورزان، مدیریت و کنترل و ایجاد ثبات در قیمت زعفران، بیمه محصول و انجام عملیات به زراعی در کاشت، داشت وبرداشت زعفران می تواند پیشنهاداتی جهت افزایش بهره وری این محصول در منطقه شود.

کلمات کلیدی

, زعفران, شهرستان باخرز, خراسان رضویف تغییر اقلیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032464,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and ریاحی کردیانی, ابوالفضل and شبیری, ابوالفضل},
title = {نقش تغییرات اقلیمی برگسترش کشت زعفران در شهرستان باخرز},
booktitle = {اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زعفران، شهرستان باخرز، خراسان رضویف تغییر اقلیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش تغییرات اقلیمی برگسترش کشت زعفران در شهرستان باخرز
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A ریاحی کردیانی, ابوالفضل
%A شبیری, ابوالفضل
%J اولین همایش ملی تغییر اقلیم وامنیت غذایی
%D 2013

[Download]