پنجمین کنگره علوم دامی ایران-اصفهان , 2012-08-29

عنوان : ( بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران(Crosus sativus L.)بر پارامترهای خونی در موش صحرایی )

نویسندگان: نوشین عارف زاده , جواد آرشامی , علیرضا هروی موسوی , زهرا موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوارض جانبی داروهای شیمیایی امروزه توجه پژوهشگران را به اثرات مفید گیاهان دارویی بر سلامت بدن جلب نموده است. همچنین، کمبود علوفه به دلیل آب و هوای خشک در ایران سبب شده تا از محصولات جانبی گیاهان در تغذیه دام استفاده گردد. گلبرگ زعفران Crocus sativus L.)) یک محصول جانبی است که می تواند به عنوان مکمل غذای دام استفاده شود. در این مطالعه، اثرات عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران بر پارامترهای خون، بافت بیضه و هورمون تستوسترون رت های نر ویستار در یک طرح CRD و تست دانکن بررسی شد. تعداد 20 سر رت بالغ به طور تصادفی به 4 گروه 5 تایی تقسیم شدند و دوزهای 0، 200، 400 و 800 میلیگرم عصاره به طور داخل صفاقی هر 48 ساعت یک بار به مدت 20 روز دریافت نمودند. خونگیری در روز 21 از قلب رت ها در لوله های حاوی ماده ضد انعقاد انجام شد. بیضه ها پس از جدا سازی، توزین و در محلول فرمالین 10% قرار داده شدند. مقاطع بافتی 5*5 و برش هایی به ضخامت 5 میکرون پس از فیکس شدن تهیه و توسط هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج کاهش معنی دار میزان هموگلوبین، هماتوکریت و میانگین غلظت هموگلوبین سلولی و افزایش پلاکت ها در تیمارها را نشان داد (05/0>(P. میزان سلول های سرتولی و اسپرماتوسیت و تستوسترون کاهش و قطر لومن افزایش یافتند (05/0>P). بنابراین عصاره گلبرگ زعفران می تواند سبب آنمی هیپیوکرومیک، ترومبوسیتوز، تخریب بافت اسپرماتوژنز و کاهش تستوسترون شود.

کلمات کلیدی

, زعفران, گلبرگ, پارامترهای خونی, عصاره آبی, الکلی, موش صحرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032489,
author = {عارف زاده, نوشین and آرشامی, جواد and هروی موسوی, علیرضا and موسوی, زهرا},
title = {بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران(Crosus sativus L.)بر پارامترهای خونی در موش صحرایی},
booktitle = {پنجمین کنگره علوم دامی ایران-اصفهان},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زعفران-گلبرگ-پارامترهای خونی-عصاره آبی-الکلی-موش صحرایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات عصاره آبی-الکلی گلبرگ زعفران(Crosus sativus L.)بر پارامترهای خونی در موش صحرایی
%A عارف زاده, نوشین
%A آرشامی, جواد
%A هروی موسوی, علیرضا
%A موسوی, زهرا
%J پنجمین کنگره علوم دامی ایران-اصفهان
%D 2012

[Download]