پژوهش‌های روستایی, دوره (3), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (159-186)

عنوان : ( بررسی نقش مشارکت مردم در کشاورزی پایدار در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای دهستان ایجرود بالا ،شهرستان ایجرود ، استان زنجان) )

نویسندگان: رضا خسروبیگی برچلوئی , خدیجه بوزرجمهری , علی اکبر تقیلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی پایدار در دانش بهره برداری از منابع در فرایند تولید خلاصه می شود. شکل گیری این نظام مستلزم فراهم سازی بسترهای لازم برای آموزش و انعطاف پدیری فکری و تحرک اندیشه در بهره برداران است. رهیافت مشارکت می تواند به عنوان عامل موثر، نقش مهمی در ایجاد دانش و شکل گیری نگرش پایدار در کشاورزان ایفا کند. مقاله حاضر سعی دارد با رویکردی جامع و با ورش توصیفی - تحلیل به بررسی و تحلیل نقش مشارکت در کشاورزی پایدار 14 سکونتگاه روستایی دهستان ایجرود بالا در شهرستان ایجرود بپردازد. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه، حجم نمونه 330 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب spss انجام شده است. بررسی ها نشان می دهد که سطح مشارکت با میانگین 27/2 پایین تر از حد مورد انتظار است. در این بین نتایج به دست امده مشخث می سازند که بین آگاهی و دانش، تعهد و مسئولیت پذیری و تصمیم گیری عقلایی ارتباط مستقیمی برقرار است، به گونه ای که این ساز و کار یا مکانیسم ارتباط مستقیم مشارکت و کشاورزی پایدار را توجیه می کند. ضریب همبستگی 557/0 با سطح معناداری 038/0 در آزمون همبستگی اپیرمن مؤید این امر است. برهمین اساس به منظور بهبود وضعیت کشاورزی پایدار در روستاها، توجه به مقوله مشارکت به عنوان فراگرد تولید دانش اجتناب ناپذیر می نماید.

کلمات کلیدی

, مشارکت, دانش واگاهی, تعهد ومسئولیت پذیری, تصمیم گیری عقلایی, کشاورزی پایدار, ایجرود بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032490,
author = {خسروبیگی برچلوئی, رضا and بوزرجمهری, خدیجه and علی اکبر تقیلو},
title = {بررسی نقش مشارکت مردم در کشاورزی پایدار در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای دهستان ایجرود بالا ،شهرستان ایجرود ، استان زنجان)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-7373},
pages = {159--186},
numpages = {27},
keywords = {مشارکت، دانش واگاهی، تعهد ومسئولیت پذیری، تصمیم گیری عقلایی، کشاورزی پایدار، ایجرود بالا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش مشارکت مردم در کشاورزی پایدار در نواحی روستایی( مطالعه موردی: روستاهای دهستان ایجرود بالا ،شهرستان ایجرود ، استان زنجان)
%A خسروبیگی برچلوئی, رضا
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A علی اکبر تقیلو
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2012

[Download]