مطالعات امنیت اجتماعی, دوره (4), شماره (28), سال (2012-1) , صفحات (143-201)

عنوان : ( نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملکرد تیم های انتظامی (شهرستان همدان) )

نویسندگان: سعید مرتضوی , مصطفی رضایی راد , امین جاویدی صالح زاده , مرتضی عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکى از راهبردهاى اساسى نیروی انتظامی برای توسعه امنیت و برقرارى نظم در کشور، راهبرد بهبود دانش و باور فرماندهان و کارکنان است. از آنجا که مبتنى بر ادبیات نظرى باور به سودمندى و امنیت روانى اعضاء تیم هاى کارى عواملى تاثیرگذار بر شاخص هاى رفتارى از جمله رفتار یادگیرى است، هدف این مطالعه، تعیین میزان تاثیر باورهاى امنیت روانى و سودمندى اعضاء واحدهاى انتظامى بر میزان عملکرد این واحدها با در نظر گرفتن رفتار یادگیرى واحدها بود. از روش پیمایشى- تحلیلى و تکنیک پرسشنامه براى جمع آورى اطلاعات در قالب مدل معادلات ساختارى استفاده شد. جامعه آمارى را نیروهاى شاغل در واحدهاى کلانترى و یگان هاى انتظامى شهرستان همدان به تعداد 300 نفر تشکیل داد که از بین آنها 108 نفر در قالب 8 تیم به روش نمونه گیرى تصادفى انتخاب گردید. نتایج بیانگر اثر مثبت رفتار یادگیرى بر عملکرد و اثر امنیت روانى و سومندى تیمى بر رفتار یادگیرى و عملکرد واحدهاى انتظامى است. نقش واسط رفتار یادگیرى اعضا واحدهاى انتظامى بین امنیت روانى و عملکرد تائید شد اما نقش واسط آن در بین سودمندى و عملکرد واحدها رد گردید. با بهبود باور امنیت روانى و سودمندى اعضاء واحدهاى انتظامى، رفتار یادگیرى اعضاء در توانمندى در امور انتظامى بهبود مى یابد. همچنین با توسعه این باورها مى توان انتظار داشت که نیروها در اجراى ماموریت ها و مراحل پیش بینی، پیشگیری، پیگیری و مقابله را در کلانترى ها و واحدهاى عملیاتى موثرتر عمل نمایند.

کلمات کلیدی

, امنیت روانى, سودمندى, رفتار یادگیرى, عملکرد, همدان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032494,
author = {مرتضوی, سعید and رضایی راد, مصطفی and جاویدی صالح زاده, امین and عزیزی, مرتضی},
title = {نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملکرد تیم های انتظامی (شهرستان همدان)},
journal = {مطالعات امنیت اجتماعی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {28},
month = {January},
issn = {1735-3823},
pages = {143--201},
numpages = {58},
keywords = {امنیت روانى، سودمندى، رفتار یادگیرى، عملکرد، همدان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش باورهای کارکنان در زمینه امنیت روانی و سودمندی واحدها بر عملکرد تیم های انتظامی (شهرستان همدان)
%A مرتضوی, سعید
%A رضایی راد, مصطفی
%A جاویدی صالح زاده, امین
%A عزیزی, مرتضی
%J مطالعات امنیت اجتماعی
%@ 1735-3823
%D 2012

[Download]