تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (5), شماره (1), سال (2012-10) , صفحات (41-54)

عنوان : ( بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی )

نویسندگان: مریم شوریابی , علی گنجعلی , پروانه ابریشم چی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسید سالیسیلیک (SA) به عنوان یک تنظیم کننده ی رشد گیاهی در تخفیف آسیب های اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در سلول های گیاهی نقش مهمی به عهده دارد. به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف SA بر میزان پروتئین های محلول، فعالیت عوامل آنتی اکسیدان آنزیمی و غیرآنزیمی شامل آنزیم های پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز, آسکوربات پراکسیداز، اسید آسکوربیک و همچنین میزان پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدئید و برخی از صفات فیزیولوژیکی دو رقم نخود شامل جم (MCC361) و کاکا (MCC414)، آزمایشی با سه غلظت SA (صفر،5/0 و 1 میلی مولار) و آب مقطر (به عنوان شاهد) بر روی برگ ها، اسپری شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد در شرایط 25 درصد ظرفیت زراعی. در هر دو تیپ تنها میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز افزایش پیدا کرد. تنش خشکی پایداری غشاء و کارآیی فتوسیستم II را کاهش داد. SA تنها در ژنوتیپ MCC414 و در شرایط 25 درصد ظرفیت زراعی، باعث افزایش میزان پراکسید هیدروژن و مالون دی آلدئید شد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان شامل پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز را در این ژنوتیپ و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز را در هر دو ژنوتیپ MCC414 و MCC361 به صورت معنی داری افزایش داد. SA تاثیر معنی داری بر اسید آسکوربیک نداشت (p≤0.05). در شرایط 25 درصد ظرفیت زراعی، SA در غلظت های 5/0 و 1 میلی مولاز توانست موجب بهبود شاخص پایداری غشاء شود و با کاهش فلورسانس کلروفیل، کارآیی فتوسیستم II را افزایش دهد.

کلمات کلیدی

, آسکوربات پراکسیداز, پراکسیداز, سوپر اکسید دیسموتاز, شاخص پایداری غشاء و کارآیی فتوسیستم II
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032501,
author = {شوریابی, مریم and گنجعلی, علی and ابریشم چی, پروانه},
title = {بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2012},
volume = {5},
number = {1},
month = {October},
issn = {2228-7604},
pages = {41--54},
numpages = {13},
keywords = {آسکوربات پراکسیداز، پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، شاخص پایداری غشاء و کارآیی فتوسیستم II},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم ها و ترکیبات آنتی اکسیدان ارقام نخود (Cicer arietinum L.) در مواجهه با تنش خشکی
%A شوریابی, مریم
%A گنجعلی, علی
%A ابریشم چی, پروانه
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2012

[Download]