پژوهش های تولیدات دامی, دوره (3), شماره (5), سال (2012-9) , صفحات (24-39)

عنوان : ( بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی )

نویسندگان: امیرحسین علیزاده قمصری , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , رضا طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثرات افزودن مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی بررسی شد. 192 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی از نظر مقدار انرژی و پروتئین یکسان و دارای سطوح مختلف مکمل ال-گلوتامین (0، 0/5، 1 و 1/5 درصد) به ترتیب در گروه شاهد و سه گروه دیگر آزمایشی بودند که در 21 روز ابتدایی دوره پرورش در اختیار جوجه‌های گوشتی قرار گرفتند. نتایج نشانگر بهبود وزن بدن و میانگین افزایش وزن روزانه جوجه‌های گوشتی در اثر مصرف جیره دارای 1 درصد مکمل گلوتامین در مقایسه با تیمار شاهد بود. وزن نسبی دوازدهه و ژژنوم در جوجه‌هایی که جیره حاوی 1 یا 1/5 درصد گلوتامین را دریافت نمودند، بیشتر از تیمار شاهد بود. بررسی‌های ریخت‌شناختی نشان داد که مصرف 1 یا 1/5 درصد گلوتامین ارتفاع و مساحت سطح پرزهای دوازدهه و ژژنوم را در جوجه‌های گوشتی افزایش داد. تراکم سلول‌های گابلت تحت تاثیر افزودن مکمل گلوتامین به جیره قرار نگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که افزودن 1 درصد مکمل گلوتامین به جیره در 21 روز اول دوره پرورش، سبب بهبود عملکرد و ویژگی های ریخت شناختی روده کوچک جوجه‌های گوشتی شد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, ال-گلوتامین, عملکرد, ریخت شناسی روده کوچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032513,
author = {علیزاده قمصری, امیرحسین and نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد and رضا طرقی},
title = {بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2012},
volume = {3},
number = {5},
month = {September},
issn = {۲۲۵۱-۸۶۲۲},
pages = {24--39},
numpages = {15},
keywords = {جوجه گوشتی، ال-گلوتامین، عملکرد، ریخت شناسی روده کوچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات مکمل ال-گلوتامین بر عملکرد و ریخت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی
%A علیزاده قمصری, امیرحسین
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%A رضا طرقی
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ ۲۲۵۱-۸۶۲۲
%D 2012

[Download]