دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2013-02-19

عنوان : ( پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی )

نویسندگان: بی بی نوشین داودی , علیرضا سهیلی , حامدرضا طارقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکی از مسائل موجود درسیستمهای حمل و نقل هوشمند پیش بینی چگالی جریان و سرعت ترافیک می باشد که نقش مهمی را درمباحث کنترل ترافیک، کنترل چراغهای راهنمایی، کنترل زمان سفر و... دارد. نمودار اساسی جریان ترافیک و مدل های مربوط به آن یکی از اجزای مهم مطالعات حمل و نقل و ترافیک است که روابط ریاضی بین اجزای اصلی جریان ترافیک را بیان می کند. مدل های جریان ترافیک به دو صورت خرد نگر و کلان نگر بیان می شوند. مدل های کلان نگر به صورت یک و یا دو معادله مشتقات جزئی بیان می شوند. در این مقاله ابتدا یک نمونه از این مدل ها که در آن سرعت جریان فقط به چگالی جریان وابسته است بیان و نتایج عددی آن نشان داده شده است. اما در دنیای واقعی جریان ترافیک به عوامل متعددی از جمله آب و هوا، شرایط راننده (سن، ...) و شرایط فیزیکی جاده (شیب جاده، پیچ،...) وابسته می باشد. ما در این مقاله فرض کرده ایم که در یک قسمت از جاده شیب (سر بالایی یا سر پایینی) وجود دارد و این خصوصیت جاده را در مدل در نظر گرفته و سپس به مقایسه نتایج عددی این دو مدل پرداخته ایم.

کلمات کلیدی

, جریان ترافیک کلان نگر , چگالی جریان ترافیک, سرعت جریان ترافیک, حل عددی معادلات با مشتقات جزئی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032514,
author = {داودی, بی بی نوشین and سهیلی, علیرضا and طارقیان, حامدرضا},
title = {پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جریان ترافیک کلان نگر ، چگالی جریان ترافیک، سرعت جریان ترافیک، حل عددی معادلات با مشتقات جزئی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی چگالی جریان ترافیک جاده های شیب دار با استفاده از مدل های ریاضی
%A داودی, بی بی نوشین
%A سهیلی, علیرضا
%A طارقیان, حامدرضا
%J دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
%D 2013

[Download]