دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (22), شماره (3), سال (2013-1) , صفحات (39-44)

عنوان : ( بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری )

نویسندگان: مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , مجتبی مجاوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی از اولویتهای اساسی در برنامهتوسعه اقتصادی اکثر کشورهاست. با این وجود طرح بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحثهای فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن روبرو بوده است. با این رویکرد، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد بنگاههای زود بازده و بررسی میزان دسترسی به اهداف پیشبینی شده در این طرحها در زمینه اشتغال، سرمایهگذاری و بهبود سودآوری میباشد. جهت بررسی این موضوع بنگاههای دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش زنبورداری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب ( 50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاهها که از اعتبارات بنگاه های زودبازده استفاده نکردهاند ( 52 طرح) با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفتهاند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاههای در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال و سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت این گروه از بنگاهها داشته اما میزان اشتغال پیشبینی شده در این طرحها به طور کامل محقق نشده و هزینه واسطه در این گروه از بنگاهها بدون آن که اثر معنیداری بر سودآوری کوتاهمدت و بلندمدت این گروه از بنگاهها داشته باشد افزایش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه تاسیس سیستم جامع اطلاعاتی، تفکیک دو مفهوم بنگاههای با سابقه و بنگاههای تازه تأسیس، ایجاد بانکهای تخصصی جهت حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی این رشته و توجه به اثرات غیرمستقیم اعتبارات پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, اشتغال, اعتبارات بنگاههای کوچک و متوسط, سرمایه گذاری, روش جورسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032515,
author = {شعبان زاده خوشرودی, مهدی and شاه نوشی فروشانی, ناصر and دانشورکاخکی, محمود and قربانی, محمد and مجتبی مجاوریان},
title = {بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2013},
volume = {22},
number = {3},
month = {January},
issn = {2476-4310},
pages = {39--44},
numpages = {5},
keywords = {اشتغال، اعتبارات بنگاههای کوچک و متوسط، سرمایه گذاری، روش جورسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری
%A شعبان زاده خوشرودی, مهدی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دانشورکاخکی, محمود
%A قربانی, محمد
%A مجتبی مجاوریان
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2013

[Download]