اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (205-226)

عنوان : ( نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) )

نویسندگان: بهزاد فکاری سردهائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , اکبر میرزا پور , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و وجود خطرپذیری (ریسک) قیمتی در این بخش، و راه کارهای مبارزه با خطرپذیری قیمتی، بازار کالا (بورس) یک ابزار مدیریت خطرپذیری قیمت است. بازارهای کالایی در بیش تر نقاط جهان بیش ترین سهم را در تعیین قیمت محصولات دارد. در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تعیین قیمت محصولات کشاورزی خریدوفروش شده در بازار کالای ایران پرداخته می شود. عوامل موثر بر قیمت کشف شده و با اطلاعات به دست آمده از تکمیل پرسش نامه (ANP) در بازار کالای ایران با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه از کارگزاری های بازار کالای ایران در سال 1391 بررسی شد. نتایج نشان داد که واردات اصلی ترین عامل تاثیرگذار بر تعیین قیمت در بازار کالای ایران در بخش کشاورزی است. بنابراین، توجه به واردات و ایجاد بازار های منطقه یی به گسترش و ترویج بازار کالای ایران در بخش کشاورزی کمک خواهد نمود.

کلمات کلیدی

, بازار کالای ایران, تعیین قیمت, فرآیند تحلیل شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032521,
author = {فکاری سردهائی, بهزاد and شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمدی, حسین and اکبر میرزا پور and دوراندیش, آرش},
title = {نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5524},
pages = {205--226},
numpages = {21},
keywords = {بازار کالای ایران، تعیین قیمت، فرآیند تحلیل شبکه .(ANP)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP)
%A فکاری سردهائی, بهزاد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمدی, حسین
%A اکبر میرزا پور
%A دوراندیش, آرش
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2012

[Download]