تحقیقات اقتصاد کشاورزی, دوره (4), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (155-171)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران )

نویسندگان: بهزاد فکاری سردهائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , اکبر میرزاپور , آرش دوراندیش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ذرت به علت موارد مصرف زیاد، کیفیت و ارزش غذایی بالا در سطح وسیعی از جهان و نیز ایران کشتت می شود و نظر به اهمیت و ارزش غذایی و اقتصادی فراوان به سلطان محصولات کشاورزی معروف است. بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت ها و دشتواری هتای ستااتاری زیتادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ستااتار نامناسب و ناکارآمدی بازار می باشد. در این راستا و در جهت کتاهش ناکارآمتدی هتای بتازار محصتولات کشاورزی، بورس کالای ایران شروع به فعالیت نموده که یکی از اهتداف بتورس کتالا، کنتترس نوستانات قیمت محصولات معامله شده می باشد. هدف ایتن مطالعته ، بررستی و ماایسته ی نوستانات قیمتت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران و بورس کالای شیکاگو می باشد. بتدین م نظتور از روش و با استتفاده از اطلاعتات )VAR( و رگرسیون اودبازگشتی ARCH ،)OLS( حداقل مربعات معمولی هفتگی قیمت ذرت از مهر ساس 5830 تا آذر ساس 5896 به بررسی اهداف پردااته شده است. همچنین اثرات متاابل قیمت ذرت بورس کالای ایران با قیمت ذرت بازار آزاد ایران، بورس کتالای شتیکاگو، نتر ارز و قیمت نفت اام ایران بررسی می شود. بررسی و ماایسه نوسانات تغییترات قیمتت ذرت در 8 بتازار نشان می دهد که نوسانات تغییرات قیمت بورس کالا ااتلاف معنی داری با نوسانات تغییرات قیمت ذرت در بازار آزاد نداشته است، اما شدت نوسانات بورس کالا از شدت نوسانات بازار آزاد بیشتر می باشد. نتر ارز اثر معنی داری روی تغییرات قیمت ذرت داشته اما قیمت نفت اتام اثتر معنتی داری از اتود نشتان نمی دهد. بنابراین پیشنهاد می شود تا با ایجاد ابزار مشتاه در بورس کتالای ایتران بته کتاهش نوستانات قیمت این محصوس کمک شود.

کلمات کلیدی

, تابع واکنش به ضربه, نر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032523,
author = {فکاری سردهائی, بهزاد and شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمدی, حسین and اکبر میرزاپور and دوراندیش, آرش},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران},
journal = {تحقیقات اقتصاد کشاورزی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-6407},
pages = {155--171},
numpages = {16},
keywords = {تابع واکنش به ضربه، نر ارزVAR،GARCH},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران
%A فکاری سردهائی, بهزاد
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمدی, حسین
%A اکبر میرزاپور
%A دوراندیش, آرش
%J تحقیقات اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-6407
%D 2013

[Download]