پژوهش های قرآن و حدیث, دوره (45), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (11-37)

عنوان : ( ارتباط عقل واعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات) )

نویسندگان: الهه شاه پسند , مرتضی ایروانی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تناسب معجزه ی هر پیامبر با حرفه وهنر رایج در عصرش مبحثی شناخته شده بیان را دانشمندان است.این مضمون به طور مسند ، اولین بار از امام هادی «علیه السلام»نقل شده است. اما به دلایلی که در متن خواهد آمد به امام رضا «علیه السلام» نسبت داده شده است. سند این خبر ضعیف است،در نتیجه بررسی مضمون آن ضروری است. در این خبر راوی ابتدا از دلیل تفاوت معجزات پیامبران می پرسد وامام «علیه السلام» تناسب معجزه ی هر پیامبر با فن رایج در عصر وی را برای اتمام حجت بر مردمان ضروری می شمارد وفصاحت مردم عصر نزول را تمام کننده ی حجت بر آنان می داند. در انتهای حدیث راوی از حجت زمان خویش می پرسد وامام «علیه السلام» عقل را معرفی می نماید.اما مقالهحاضر برای ارائه ی راهکاری برای فهم دلیل رویارویی حجت عقل واعجاز قرآن که موهم عدم حجیت قرآن به دلیل عدم فصاحت مردمان زمانهای بعد از نزول است، به بررسی نقش عقل در حجیت معجزات _اعم از حسی وعقلی_ پرداخته وبه این نتیجه می رسد که عقل _حتی در معجزات حسی_ همزمان با ارائه ی معجزه مطرح بوده، ودر اتمام حجت آ«، نقش بسزای ایفا می نماید.از سوی دیگر با اشاره به ابعاد گوناگون اعجاز قرآن وجاودانگی اعجاز قرآن حجت آن در تمام اعصار را نتیجه گیری می شود.لذا انتهای حدیث در مقام سلب حجیت از قرآن نیست، بلکه عقل را به عنوان حجتی معرفی می نماید که می تواند بافهم کتاب خدا،مدعیان راستی را از دروغگویان باز شناسد.

کلمات کلیدی

تناسب معجزات اعجاز قرآنم حجیت عقل حجیت قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032578,
author = {شاه پسند, الهه and ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {ارتباط عقل واعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)},
journal = {پژوهش های قرآن و حدیث},
year = {2012},
volume = {45},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9430},
pages = {11--37},
numpages = {26},
keywords = {تناسب معجزات اعجاز قرآنم حجیت عقل حجیت قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط عقل واعجاز (پژوهشی در حدیث تناسب معجزات)
%A شاه پسند, الهه
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J پژوهش های قرآن و حدیث
%@ 2008-9430
%D 2012

[Download]