اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی , 2012-02-01

عنوان : ( تعیین جنسیت مولکولی پرندگان شکاری ایران با استفاده از ژن CHD1 )

نویسندگان: رضا ولدان , فروغ نجات الهی , منصور علی آبادیان , حمید امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین جنسیت پرندگان در مطالعات تکاملی و اکولوژی پرندگان بسیار با اهمیت می‌باشد که از جمله می‌توان به استفاده از آن در زمینه های برآورد نسبت جنسیتی، ساختار و دینامیک جمعیت از نظر جنسیت، رفتارهای وابسته به جنس و مهم‌تر از همه حفاظت پرندگان در معرض خطر انقراض اشاره کرد. تعیین جنسیت صحیح در پرندگان مشکلی اساسی بشمار می آید زیرا بیشتر از 50 درصد پرندگان از لحاظ جنسی یک شکل هستند بنابراین تعیین جنسیت بر اساس شاخص‌های مورفولوژی خارجی در این پرندگان و پرندگان نابالغ مشکل به نظر می‌رسد. اخیراً روش‌های مولکولی که بر اساس تکثیر قطعاتی از ژن‌های CHD1Z و CHD1W استوار می‌باشند، به صورت گسترده جهت تعیین جنسیت پرندگان مورد استفاده قرار می گیرند. در این روش‌ها از یک جفت پرایمر که در دو طرف یک اینترون با طول متفاوت در ژن‌های CHD1Z و CHD1W قرار می گیرند، جهت تکثیر قطعه مورد نظر استفاده می‌شود. بر این اساس هدف از این مطالعه استفاده از ژن CHD1 جهت تعیین جنسیت مولکولی 22 گونه از پرندگان شکاری بومی ایران می‌باشد. این روش با موفقیت قادر به تعیین جنسیت 20 گونه از پرندگان شکاری مورد مطالعه بود و قطعاتی با طول 630 جفت باز و 400 جفت باز به ترتیب از ژن CHD1Z و CHD1W تکثیر شدند. صحت این تکنیک از طرق تعیین توالی محصولات PCR مورد ارزیابی قرار گرفت و به صورتی نتایج تعیین توالی تایید کننده اختصاصیت قطعه تکثیر شده در هر دو ژن بود. در مجموع این روش به عنوانی روشی سریع و دقیق و غیر تهاجمی جهت جنسیت پرندگان شکاری مطرح می‌شود

کلمات کلیدی

, تعیین جنسیت, پرندگان شکاری, ژن CHD1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032584,
author = {ولدان, رضا and فروغ نجات الهی and علی آبادیان, منصور and حمید امینی},
title = {تعیین جنسیت مولکولی پرندگان شکاری ایران با استفاده از ژن CHD1},
booktitle = {اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی},
year = {2012},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تعیین جنسیت- پرندگان شکاری- ژن CHD1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین جنسیت مولکولی پرندگان شکاری ایران با استفاده از ژن CHD1
%A ولدان, رضا
%A فروغ نجات الهی
%A علی آبادیان, منصور
%A حمید امینی
%J اولین همایش جایگاه DNA Barcoding در آرایه شناسی
%D 2012

[Download]