پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (7), شماره (4), سال (2008-1) , صفحات (189-195)

عنوان : ( مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای 123Y(Nd)- با آلایش های CaTh و La بر اساس مدل جفت پلارونی )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , ابراهیم رستم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلور ابررسانایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ و NdBa2-xLaxCu3O7-δ به روش استاندارد حالت جامد ساخته شده اند. خواص ترابردی و ابررسانایی آنها با اندازه گیری مقاومت الکتریکی به صورت تابعی از دما و غلظت آلایش CaTh در بازه 075/0 ≥ x≥00/0 وغلظت آلایش La در بازه 30/0 ≥ x ≥00/0 مطالعه شده است. برای تحلیل داده های تجربی از مدل پدیده-شناختی جفت پلارونی استفاده شد. مدل جفت پلارونی داده های تجربی مقاومت الکتریکی را تا نزدیکی دمای بحرانی بخوبی توصیف می کند. نتایج به دست آمده پیشنهاد می کند جایگزیدگی حامل ها علت اصلی در از بین رفتن ابررسانایی در ابررساناهای کوپرات آلاییده با آلایش خنثی از لحاظ الکتریکی و یکی از عوامل اصلی در ابرسانای آلاییده شده ی پایه Nd با La ، علاوه بر پرکردن حفره ها، است.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, آلایش, مدل جفت پلارونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032596,
author = {قربانی, شعبان رضا and ابراهیم رستم آبادی},
title = {مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای 123Y(Nd)- با آلایش های CaTh و La بر اساس مدل جفت پلارونی},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2008},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {1682-6957},
pages = {189--195},
numpages = {6},
keywords = {ابررسانایی، آلایش، مدل جفت پلارونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای 123Y(Nd)- با آلایش های CaTh و La بر اساس مدل جفت پلارونی
%A قربانی, شعبان رضا
%A ابراهیم رستم آبادی
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2008

[Download]