پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (10), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (107-111)

عنوان : ( سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , مریم باشی , آتنا بروغنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 الاییده به 10 درصد وزنی مالیک اسید، کلوخه سازی شده در دمای 800°C، با استفاده از اندازه گیری مقاومت الکتریکی و چگالی جریان به صورت تابعی از میدان مغناطیسی و دما مورد مطالعه قرار گرفته است. وابستگی میدانی چگالی جریان بحرانی Jc براساس مدل میخکوبش جمعی گردشاره ها بررسی شده است. یک میدان متقاطع، Bsb، عبور از ناحیه میخکوبش تک گردشاره ای به ناحیه ای میخکوبش دسته های کوچک از گردشاره ها نشان می دهد، مشاهده شده است. وابستگی دمایی Bsb(T) به خصوص در دماهای پایین در توافق خوبی با سازوکار میخکوبشδl، ناشی از نوسانات مسیر آزاد میانگین حامل بار، است. انرژی فعال سازی Uo تقریبا به صورت خطی با افزایش میدان مغناطیسی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

ابررسانایی؛MgB2 ؛ سازوکار میخکوبی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032598,
author = {قربانی, شعبان رضا and مریم باشی and آتنا بروغنی},
title = {سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2010},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {1682-6957},
pages = {107--111},
numpages = {4},
keywords = {ابررسانایی؛MgB2 ؛ سازوکار میخکوبی؛},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازوکار میخکوبش و انرژی فعال سازی در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید
%A قربانی, شعبان رضا
%A مریم باشی
%A آتنا بروغنی
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2010

[Download]