پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (10), شماره (2), سال (2010-7) , صفحات (113-116)

عنوان : ( مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , X. l. Wang ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای جدیدا کشف شده ی NdO0.82F0.18FeAs با دمای بحران ابررساناییK 5/51 به صورت تابعی از میدان مغناطیسی و دما مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که این ترکیب در میدانهای مغناطیسی بسیار پایین و دماهای کمتر از دمای بحرانی دارای رفتار ابررسانایی استاندارد با خاصیت دیامغناطیس کامل است. اما با افزایش میدان مغناطیسی در میدان های بزرگتر از kOe 50 مشاهده می شود که این ترکیب دارای یک رفتار پارامغناطیسی قوی است. این رفتار به وضوح در منحنی تغییرات مغناطش بر حسب میدان مغناطیسی قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

ابررسانایی؛NdO0.82F0.18FeAs؛ چگالی جریان بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032599,
author = {قربانی, شعبان رضا and X. L. Wang},
title = {مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2010},
volume = {10},
number = {2},
month = {July},
issn = {1682-6957},
pages = {113--116},
numpages = {3},
keywords = {ابررسانایی؛NdO0.82F0.18FeAs؛ چگالی جریان بحرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مغناطش و چگالی جریان بحرانی ابررسانای Ndo0.82F0.18FeAs
%A قربانی, شعبان رضا
%A X. L. Wang
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2010

[Download]