پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (8), شماره (4), سال (2009-1) , صفحات (191-197)

عنوان : ( تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , مریم همایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلور Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ به روش استاندارد حالت جامد ساخته شده اند. تاثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی نظیر مقاومت الکتریکی و توان گرماالکتریسیته S این ترکیبات به صورت تابعی از دما و تراکم آلایش بررسی شده است. مقاومت الکتریکی این ترکیبات با افزایش غلظت آلایش افزایش می یابد و توان گرماالکتریسیته در دمای بالا ثابت ولی در دماهای پایین اندکی تغییر می کند. در حالی که دمای بحرانی ابررسانایی به صورت خطی کاهش می یابد. از روی توان گرماالکتریسته چگالی حالتهای الکترونی g(εF) در نزدیکی تراز فرمی تعیین و نتایج نشان داد که g(εF) با افزایش غلظت آلایش کاهش می-یابد. برای تحلیل داده های توان گرماالکتریسیته از مدل نوار باریک استفاده شد. نتایج حاصل از برازش داده ها به این مدل توافق بسیار خوبی با کاهش چگالی حالتهای الکترونی g(εF) دارد. چون این ترکیبات از لحاظ الکتریکی خنثی هستند لذا تغییرات مقاومت الکتریکی، توان گرماالکتریسته، دمای بحرانی، و چگالی حالتها در مجاورت تراز فرمی همگی پیشنهاد می کنند که جایگزیدگی حاملهای بار عامل اصلی از بین رفتن ابررسانایی توسط آلاینده های حنثی از لحاظ الکتریکی هستند.

کلمات کلیدی

, ابررسانایی, مقاومت الکتریکی, توان گرماالکتریسیته, چگالی حالتهای الکترونی, جایگزیدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032600,
author = {قربانی, شعبان رضا and مریم همایی},
title = {تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2009},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {1682-6957},
pages = {191--197},
numpages = {6},
keywords = {ابررسانایی، مقاومت الکتریکی، توان گرماالکتریسیته، چگالی حالتهای الکترونی، جایگزیدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر آلاینده خنثای Ca-La بر روی خواص ترابردی و ابررسانایی ترکیب 123-Nd
%A قربانی, شعبان رضا
%A مریم همایی
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2009

[Download]