علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (3), شماره (12), سال (2013-3) , صفحات (59-76)

عنوان : ( ‫تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای فعال‬ ‫ژنوتیپهای مختلف نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬در محیط آبکشت‬ )

نویسندگان: محمد زارع مهرجردی , عبدالرضا باقری , احمدرضا بهرامی , جعفر نباتی , علی معصومی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‫کاهش فتوسنتز مهمترین دلیل افت تولید در شرایط تنش خشکی به حساب میآید. به همین منظور، مطالعهای با هدف بررسـی تـأثیر تـنش‬ ‫خشکی بر تبادلات گازی، کلروفیل فلورسانس، رنگدانههای فتوسنتزی، پایداری غشاء، ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتیاکسـیدانی بـرگهـا و‬ ‫ارتباط آنها با تحمل به خشکی در ۲۱ ژنوتیپ نخود پس از اعمال تنش بهمدت دو هفته انجام گرفت. آزمایش بهصورت کرتهای خرد شده‬ ‫در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد که در آن تیمارهای تنش )۳- و ۶- بار( بهعنوان کرت اصـلی و ژنوتیـپهـا‬ ‫بهعنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی، میزان فتوسنتز، تبخیر و تعرق، کـارآیی مصـرف‬ ‫آب، کلروفیل ‪ ،a‬کلروفیل ‪ ،b‬فنل کل و شاخص پایداری غشاء کاهش معنیداری پیدا کردند. در مقابل، عملکرد کوانتـومی فتوسیسـتم ‪ II‬و‬ ‫ظرفیت مهار رادیکالهای آزاد برگ با افزایش شدت تنش خشکی تغییر معنیداری پیدا نکردند. از نظر صفات مورد ارزیـابی، تنـوع زیـادی‬ ‫بین ژنوتیپ ها مشاهده شد. بهطوریکه ژنوتیپ 357‪ MCC‬بیشترین میزان فتوسنتز، تبخیر و تعرق، کلروفیـل ‪ b‬و شـاخص پایـداری غشـاء،‬ ‫ژنوتیپ 387‪ MCC‬بیشترین کارآیی مصرف آب، ژنوتیپ 957‪ MCC‬بیشترین میزان فنل کل برگ و ژنوتیپ 067‪ MCC‬بیشترین ظرفیت مهار‬ ‫رادیکال های آزاد را داشتند. بررسی همبستگی بین صفات نشان داد که بین فتوسنتز و تبخیر و تعرق با مقدار نسبی آب برگ و مقـدار مـاده‬ ‫خشک همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد. در کل، تنش خشکی بهصورت مستقیم از طریق کاهش هـدایت روزنـههـا و بـهصـورت‬ ‫غیرمستقیم از طریق ایجاد تنش اکسیداتیو و در نتیجه تخریب رنگدانههای فتوسنتزی و غشـای سـلولی مـیتوانـد بـه کـاهش فتوسـنتز در‬ ‫ژنوتیپ های نخود منجر شود. در این آزمایش، در فتوسنتز بالای محدوده پنج میکرومول بر مترمربع، کاهش هدایت روزنهای و در زیـر ایـن‬ ‫محدوده، کاهش پایداری غشاء و تخریب کلروفیل ‪ a‬در میان صفات اندازهگیری شده نقش مؤثرتری در میزان فتوسنتز داشتند.‬

کلمات کلیدی

, ‫آنتیاکسیدان, عملکرد کوانتومی, کلروفیل‬
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032607,
author = {زارع مهرجردی, محمد and باقری, عبدالرضا and بهرامی, احمدرضا and نباتی, جعفر and علی معصومی},
title = {‫تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای فعال‬ ‫ژنوتیپهای مختلف نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬در محیط آبکشت‬},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2013},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۹۰۸۲},
pages = {59--76},
numpages = {17},
keywords = {‫آنتیاکسیدان، عملکرد کوانتومی، کلروفیل‬},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ‫تأثیر تنش خشکی بر خصوصیات فتوسنتزی، ترکیبات فنلی و ظرفیت مهار رادیکالهای فعال‬ ‫ژنوتیپهای مختلف نخود ).‪ (Cicer arietinum L‬در محیط آبکشت‬
%A زارع مهرجردی, محمد
%A باقری, عبدالرضا
%A بهرامی, احمدرضا
%A نباتی, جعفر
%A علی معصومی
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ ۲۰۰۸-۹۰۸۲
%D 2013

[Download]