پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research, دوره (12), شماره (3), سال (2013-2) , صفحات (253-259)

عنوان : ( خواص ترابردی حالت عادی ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ و مدلهای نظری )

نویسندگان: شعبان رضا قربانی , ربابه یزدی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات بس بلوری ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ در بازه ی آلایش(3/0≥x≥0) به روش استاندارد پودر حالت جامد ساخته شده اند. خواص ترابردی و ابررسانایی آنها با اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی و توان گرماالکتریسیته بصورت تابعی از دما و غلظت آلایش مطالعه شده است. با افزایش غلظت آلایش مقاومت الکتریکی و توان گرماالکتریسیته در دمای اتاق افزایش می یابند. دمای شبه گاف بصورت تابعی از چگالی آلایش از روی انحراف به سمت پایین وابستگی خطی مقاومت الکتریکی به دما اندازه گیری شده است. تغییرات مقاومت الکتریکی، توان گرماالکتریسیته، دمای بحرانی و دمای شبه گاف همگی بیانگر این هستند که افزایش غلظت آلایش، باعث کاهش چگالی حفره ها در صفحات CuO2 می‎‏‏شوند. برای تحلیل داده های مقاومت الکتریکی از مدل جفت پلارونی و برای تحلیل داده های توان گرماالکتریسیته از مدل پدیده شناختی نوارباریک استفاده شده است. نتایج نشان می-دهند که هر دو مدل داده های تجربی را تا دمای نزدیک به دمای بحرانی ابررسانایی به خوبی توصیف می کنند. بر اساس نتایج حاصل از هر دو مدل، جایگزیدگی حفره ها یکی از عوامل اصلی کاهش چگالی حفره ها در صفحات CuO2 و در نتیجه از بین رفتن ابررسانایی است.

کلمات کلیدی

ابررسانایی؛ توان گرماالکتریسیته؛ آلایش Pr؛ چگالی حفره ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1032637,
author = {قربانی, شعبان رضا and ربابه یزدی زاده},
title = {خواص ترابردی حالت عادی ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ و مدلهای نظری},
journal = {پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research},
year = {2013},
volume = {12},
number = {3},
month = {February},
issn = {1682-6957},
pages = {253--259},
numpages = {6},
keywords = {ابررسانایی؛ توان گرماالکتریسیته؛ آلایش Pr؛ چگالی حفره ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خواص ترابردی حالت عادی ابررسانای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ و مدلهای نظری
%A قربانی, شعبان رضا
%A ربابه یزدی زاده
%J پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research
%@ 1682-6957
%D 2013

[Download]